Brief Nr 180 Uit Noord-Italie

H 36 BRUGGE

A Monsieur Monsieur Thomas Jede Jardinier Demeurant pre la porte de Gand1 departement delalijs A Brugee tres prese2

Allexandrien Den 14 Meij 1806

Beminden vaeder ende moeder

Naer ul: van herten gegroet te hebben, laete ik uw weeten den staet van mijne goede gezondheid, ende verhoope van uw het zelve, ik hebbe ook met veel plaisir het geld ontfangen die gij mij toe gezonden heeft, en zijt ook niet verwondert dat ik zoo lange gewagt hebbe van schriven want zedert eenige maenden en hebben wij niet anders gedaen als marchieren, en hebbe veele deurstaen in de Route3, Dan zijnde weeder tot allexandrien gekoomen hebbe ik met veele Droefheid ende pijnne uijt Den Brief van vanhuiweheuse verstaen als dat mijnen goeden vaeder overleeden was; het gonne4 ik nog niet gelooven en kan tot dat gij mij zult geschreeven hebben. Daerom zeer Beminden moeder ik bidde uw mij niet langer in ongerustigheid te laeten, en mij tzeffen5 te schriven, zoo haest als6 dat mijnnen Brief zult arriveert zijn. En als het mogelijk is van mij wat geld aftezenden gij zult mij veele plaisir doen want wij zijn hier in de grooste armoede die men kan vinden, maer kannen wij het geluk hebben van naer flanderen te koomen, gelijk men zegt, ik zult dan veele gelukiger zijn, want wij zijn hier in een land waer men niet anders als dieven en Brigans7 en vinden, en daegeliks moeten wij tegen hun gaen vegten, gij moet mij ook laeten weeten hoe het gaet met mijne zuster en mijnne Broeders en hof mijnen Broeders fransis in het lot gevallen is8, en doet ook wel De complimenten aen pieter noom9 en chaterinne moeij10 en dat ik hun altedt eene goede gezondheid wenschen, waer meede Blijve in afwagtinge uwen Brief

Met Eerbied en Respect

UL: zoone Carolus Jede

zijt zoo goet de complimenten te doen aen Bernardus Decook van zijnnen zoonne en het gaet nog altijdt wel

Mijn adres is A monsier charel Jede voltigeur11 au 4em Batallon du 56em Regiment en garnison a Alexandrien dept. de maringo A alexandrien

Aantekeningen


1 Tuinman wonende bij de poort van Gent. 2 Zeer snel. 3 Onderweg. 4 Hetgeen. 5 Seffens, onmiddellijk. 6 Zo haast als: zodra. 7 Brigands, rovers, ongeregelde strijders. 8 Ingeloot is. 9 Oom Pieter. 10 Tante Catharina. 11 Verkenner.


Zie de originelen           

Site van Jan van Bakel