Brief Nr 182 Uit Noord-Italie

N 76 GELUVELD

au Monsier Monsieur jan Kesteloot demeurant1 au ghellevelt du partement du la Lijs au flandre par ijpre a ghellevelt cijto

seijsta2 den 26 gounijs3 jaer 1806

joannus Bapteste Kesteloot

Mijn weld bemijnden vaeder ende moeder ende suster ende broeder

jk en kan u niet naerlaeten van u nogt eens desen brijft te schrijven als dat jk nog in een goede gesondheijt bem voor mijnnen kan(t) en jk houpe als dat het ook soe gaet met jolder4 en het geel hustgeseijnd5 maar mijn vaeder jk bem geel verwonder van u naer dat jk desen horloge6 dorstan hebt en dat goodt7 mijn van alkanden8 van het leven gespart heft het verwonder mijn seer dat gij soe hart van heerten sijt dat gij soe veele respt9 dragt naer u kinder dat gij de heerre10 niet en wilt doon van mij eens eennen brijeft te schrijven jk bem daer over geel verwoonder en ik hebt grote drofheijt daer in omdat jk niet eens en weete of gat11 met u of niet meschijen gij dink dat jk niet meer en kan weerd12 keeren mar mijn vaeder jk verwagten van in den mand van october of te komen naer hust13 maer jk vrese dat wij klene vermackt14 sullen hebben te samen meds dat15 jk geen vrijnd16 meer en bem met u en ook mijn broeder fidelus dien doet ook mijn vele plesier van te schrijven jk hebt dat noijt gedocht van hem dat hij mijn soe dikmals schrijft soede17 het is gelijk of men geen papier en konden vijnden jk soude hem wel schrijven maer jk en weet niet waardat hij is maar jk dijnke van hem tust18 te vijnden met dat jk komen want hebt door geel de groote armie19 gewest en ook de hermeijre19 van jtalijen en jk en hebt van hem niet wooren20 spreken en is dat hij nog soldat is dat is slijgt21 dat hij mij niet en schrijft want hij weet welt in wat regement dat jk bem en jk en weet niet in wat regement dat hij is soe wilt soe goet sijn van mij te schrijven waar dat hij is tust ofte niet is dat22 hij tust18 is hij en moet niet vresen voor mij niet want jk en wensche hem niet handsders23 aan als geluk mijn harte en is soe straft24 niet van hem ongeluk aen te doon en gulder magt mijn verwagten tenden25 den mand van october maen26 het is wat verre om te komen dat is gelijk27 ik en hebt geen ruste meer tot dat jk eens tust gewest hebbe maer jk hebt weijnig geelt om 4 ondert 50 uren wegt te doen28 wij leggen bouven romen29 de copomenten30 an al mijn kennesse en ik groute u al te samen.
mon a dresse a monsieu(r) kesteloot tembour a la 5me compagnie du 2me Bataillon du 35me regiment d' jnfanterie de Ligne en garnison a st volo dans la venise31

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 171 en 185 van de broer van de schrijver. 1 Wonende. 2 Een plaats Sesto? En welk Sesto? (FdT). 3 Juni. 4 U. 5 Huisgezin. 6 Oorlog. 7 God. 8 Van alle kanten, in alle opzichten. 9 Respect. 10 Eer. 11 "Of het goed gaat." 12 Weder, terug. 13 Huis. 14 Weinig vermaak, weinig plezier. 15 Mits dat, omdat. 16 Vriend in de plaatselijke betekenis van familielid. (Noot van Rik Sohier). 17 Zodat; het voorgaande is sarcastisch bedoeld. 18 Thuis. 19 Armée, leger. 20 Horen. 21 Slecht. 22 Als. 23 Anders. 24 Hardvochtig. 25 Op het einde van. 26 Maar. 27 Alsof. 28 Wegdoen, wegtrekken. 29 Rome. 30 Complimenten. 31 "Mijn adres is: Mijnheer K. tamboer in de 5e compagnie van het 2e bataljon van het 35e infanterie-regiment aan het front in garnizoen in St. Paolo (? FdT) in Venetië."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel