Brief Nr 185 Uit Noord-Italie

N 76 GELUVELD

A monsieurs jean Kestelot Demeurent1 a gelvelt En flamdre a jpres departement de la Lice2

uijt De stad turin3 Den 30 julius 1806

Zeer beminden vader ende moeder Zusters ende broeder

ick en kan ul niet naerlaeten van naer ul de hertelijke groetenisse te schrijven en laete ik ook weeten als dat ik ul brif met groote blijdschp ontfangen maer ik was al 25 dagen op de roete vertrokken en ik en wete niet wel of den eersten van mije4 geweest heeft of den 2 want ik hebbe eene schrommelijke roete5 gedan van wijdde6 wij hebben 53 dagen op de roete geweest en dat is de schuld dat ik niet geschrijven en hebbe want ik en hebbe noch maer drij weken stille7 geweest en ick versoeke van ul dat gij mij och noch wat geld zoude willen op zenden om mij te leven alles dat is hier noch al goeden kop8 om te leven maer wij en trekken geenen pre9 zoodat wij hier aermoede Moeten leijden die geen geld van zijn huijs krijgt maer mijne ze***de ik ben zeer beligt10 om te weten of dat gij noch geene antwoorde van mijnen broeder ontfangen en hebt en heeft hij geschreven ik versoeke van ul als dat11 gij mij zijn adderes zoude schrijven in wat compenie dat hij is wat resement ik zoude naer hem schrijven en ik en kan ook niet naerlaeten van ul te laeten weten de wonderbaere12 roete die ik gegaen hebbe ik hebbe bergen gepassert dat wij moesten 8 uren gaen heer dat13 wij op den berg waeren en als wij daer op waeren het was zoo danig koud dat wij minden14 te beswijken de sneede15 die lag daer noch wel 10 voeten dick en zij valt daer noch alle dagen en als wij daer af waeren het was zoo danig waermmen16 dat wij minden te beswijken en wij hebben alzoo gegaen 100 uren verre door de bergen en de complementen aen roza larabaut en haer kind schrijft hoe dat het met haer noch al gaed en zijt zoo goed van mij te laeten weten hoe dat het nu gaed met de aferrens17 van jan oom en de complementen alle mijne vrinden vader en moeder zuster ende broeder

fidel kestelod

A monsieurs Kestelot Voltigeur18 Dans la 2me conp du 3me Bat* du 37me Rigement Engarnisont19 a turin dept du po20

Aantekeningen


Vergelijk brief 171 van dezelfde schrijver en brief 182 van zijn broer. 1 Demeurant, wonende. 2 La Lys. 3 Turijn. 4 Mei. 5 Schromelijke route, verschikkelijke reis. 6 Afstand; wat afstand betreft. 7 In rust. 8 Goedkoop. 9 Soldij. 10 Benieuwd. 11 Als dat: dat. 12 Wonderlijke. 13 Eer dat, voordat. 14 Meenden. 15 Sneeuw. 16 Warm. 17 Affaires, zaken. 18 Keursoldaat van de lichte infanterie. 19 In garnizoen. 20 Département du Po.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel