Brief Nr 186 Uit Noord-Italie

H 107 KAASKERKE

a monsieur monsieur pierre Druwe Dumerant1 a Caeskerke Canton De Diksmude arondissement De Brugee Departement De La Lijs Bruges presee

Alexandrie Le 9 aoust2 1806

Zeer Liewen Ende Beminden pieter Druve

Jk Ben uE Dezen schrijvende uijt Den naeme van uwen Lieven Ende Beminden Zoone die uE Benevens zijne zuster Ende Broeders En Geheel de familie is zeer minzaem Groetende En verhoopende Dat uE alle te zament in goede gezontheijd zijt Gelijk Jk Ben god zij gelooft hij heeft uwen GeEerden van Daeten 17 Maij op den 8 Junij 1806 zeer wel ontfangen jn welken gij hem zegt vier fransche Croonstukken toegezonden te hebben de welke hij En hebbe nog brief nog Reconnoissance3 ontfangen Jk hebbe Differente4 keeren naer Den postmeester Geweest om het Geldt te Reclameeren5 En hij heeft mij De zelve Redens Gegeven hij segt nog het waere mogelijk Dat ik uwen brief zoude wedergezonden hebben Jk hebbter Differente weedergezonden Die niet te regte En quaemen6 uE moet het geldt Reclameeren aen den postmeester in diens zijhanden7 Gij het Gegeven heeft pieter Druwe uwen beminden zoone wenscht Dat gij hem Een weijnig geldt zond8 toezenden Jndien het mogelijk is hij heeft vier maenden En negen Daegen Jn het hospitael geweest met Eenen Zeeren Duijm jn9 daer binnen10 nog de kinderpokskens gehad Jk moet uw observeeren11 van mijnen Duijm het is beginnen van een Beete van Een zee krabbe tot Venetien naer Lijden kompt verblijden Jk hoope van den naesten keer Dat zij zullen refformeeren12 mijne Refforme13 te Bekommen hadde Jk Een maed14 Eer uijt het hospitael konnen koomen het waere mogelijk Dat ik al zoude t'huijs weezen ik uw observeeren11 Dat zijnen Rechter Duijm geheel stijf staedt het welke hem belet om zijnen Dienst te Blijven continueeren hij bidde uE zeer Lieven vae(der) Ende moeder zuster Ende Broeders En Geheel De familie hij heeft Deere15 uE zeer minzaem te Groeten En op het ontfangen Dezer mij antwoorde te geven En Een weijnig Geld jndien het mogelijk is

Waer meede jk Eindijge mijnen Brief

uE Dienaer Ende Zoon

Druwe

Dizen 9 aoust 1806

adres a monsieur francois Druwe soldat au 56 Regt De Ligne 3me Compagnie Du 2 Bat. a Garnison a alexandrie Departement De marengo

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 176 en 179 van dezelfde schrijver. 1 Demeurant, wonende. 2 Augustus. 3 Reconnaissance, wisselbrief. 4 Verschillende. 5 Reclameren, opeisen. 6 Houdt de postmeester rekening met de mogelijkheid dat hij de brief, zoals verschillende andere, wegens onbestelbaarheid heeft teruggestuurd? 7 Wiens zijn handen, wiens handen. 8 Zoudt. 9 En. 10 Intussen. 11 Mededelen. 12 Ontslaan uit de dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid. 13 Ontslag. 14 Maand. 15 De eer.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel