Brief Nr 187 Uit Noord-Italie

H 36 BRUGGE

A Madame veve1 madame vergraegt in het Recoper straete2 bij den carremus straete3 A Bruges Departemant de la Lijs a flandre

Alexanderie Den 11 augustus 1806

seer beminden moeder,

Naer UE: van herten gegroet te hebben dient desen om UE: te Laeten weten als dat ik god Lof nog in volle gesondheijd sin Ende verhope ook den staed van UE: gesondheijd van dat4 het anders waere het soude mij pine doen Ende versouke UE: om mij te laeten weten of gij de twee andere brieven ontfangen gehad hebt ofte niet En als ik hier geen antwoorde op En krijgen ik die En wijl5 UE: geen brieven meer schrijven; seer bemijnden moeder Ende broere ik hebbe gehoord als dat gij ook onder den dienst sijt en versouke UE: om mij dat te schreijven op wat maniere het is Ende versouke UE: om mij te Laeten weten onder wat voor Een Regiment dat gij sit6 het sij onder het voet volk of onder het perde volk seer bemijnden moeder ik hebbe moeten groote aeremoede Lieden7 onder het volk met dat ik als sents8 in het veld gelegen hebbe En hebbe drije mael in De slag geweest waer van Er nog Bruggelingen9 geblesseet10 sin Ende UE: die sal die in het korte sien met heure consee11 Ende die sullen de groetenesse coomen doen van mij En van de rantere naer UE: huijs; Ende ik versouke als dat UE: mij wat geld soude afsenden met de Eerste occasie12 van13 ik hebbe moeten te groote arremoede lieden seer beminden moeder Ende mijn liefste anna franke ik En kan niet naer laeten van te vraegen hoe het met UE: gesondheijd gaed of gij nog in volle gsondheijd sit ofte nied Ende En sal UE: noijt verlaeten van daer die sal Eens Een heure14 coomen als dat ik in liberteijd15 sal sijn Ende ik hebbe mijn cousin16 onder de route gesien als ik van venetien gekoomen sijn met gevangende van de keijserlijke17 frans heubregdt

mijn adderes is fransoij vergraet dans La 7:em companie. 2:em Battallon 56:em Regiment a AlExanderie Departement de marengou a piemont
voeders18 de grootenesse aen alle goede bekende En aen Josepp schoene

UE: D: Dienaere frans vergrat

En van de ranterers seune

Aantekeningen
1 Weduwe. 2 Recoper straete: Rijkepindersstraat. Debrabandere: Ropeerdstraat. 3 Carremus straete: Carmersstraat. 4 Want als. 5 Wil. 6 Zijt. 7 Lijden. 8 Altijd. 9 Inwoners van Brugge. 10 Geblesseerd, gewond. 11 Congé, ontslag. 12 Gelegenheid. 13 Want. 14 Uur. 15 Vrijheid. 16 Neef. 17 Keizerlijke troepen. 18 Voorders, verder.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel