Brief Nr 189 Uit Noord-Italie

H 101 NIEUWKAPELLE

A Monsieur Monsieur tack a nicapelle de partament de La Lijs a arondissement d' Veurne flandre a nicappelle furne sito sito

Alexandrie Desen 23 september 1806

Mijn Mijn heer de tak

Desen Dient om uL te Laeten weten Den staet van mijne gesontheijd tot Den dag van heden en uwen brief van Den 13 april is mij wel geworden waer uijt Jk ontfangen hebbe drie fransche croonen Die mij geel wel de passe1 hebben gecomen uijt reden Dat Jk Lange in compaeijE2 hedde geweest en men segt Dat Den oorloog met Den keijser en den keijser van rusland gedeclareert3 is soo dat men segt dat men gaet vertrekken naer rusland 300 uren voorder soo dat gij konde uijt goede vrienschap afsenden nog wat om mij op de rotte4 wat te versterken want het is Een sligt reijsen op Dese streke want sonder geeld en krigt gij niet en Daerom bidde Jk uw Dat gij mij soude met den alderEersten5 antwoorde te geven Jk hadde uL: wel Eer antwoorde gegeven maer Jk hebbe Lange in tassement6 gelegen soo Dat Jk niet en hebbe konnen antwoorde geven

en van het jaer 14 en 15 Jk hebbe horen seggen Dat de concrin7 sijn opgetrokken en Daerom sit soo goed van mij af te schrijven te schrijven af8 Daer geen van mijn kennesse(n) en sijn in gevallen ofte niet en of daer sijn opgetrokken9 want Jk ben daer in geel verwondert Dat daer in Dat Daer geen van mij kennessen en komen

De coppelementen aen vaeder ende moeder broeders en susters en gans de familie en goede kennesse

UL:ieden Dienaer J: Vermeesch

mijn adres J: Vermee(n)sch soldaet 56 resement 3 batalion 4 compahie de Linge a garnison a alexadrie de partament de maringo a piemon10

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 191, 192, 193 en 195, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. 1 Van pas. 2 Campagne, veldtocht. 3 Verklaard. 4 Op de route, onderweg. 5 Met den allereerste: zo spoedig mogelijk. 6 Detachement; op een andere plaats? 7 Conscrits, dienstplichtigen. 8 Of. 9 Naar hun bestemming vertrokken, in dienst gekomen. 10 "...4e linie-compagnie in garnizoen in Alessandria Departement van Marengo in Piemont."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel