Brief Nr 191 Uit Noord-Italie

H 48 MANNEKENSVERE

A Monsieur Monsieur de Keuser demeurant dans la Rue diper1 para maitre en2 cornelus vermes arondissement de feurnus de partement dela Liste3 a mannekensvere

GrenobleDen 1 Novembre jaar 1806

seer beminden vaeder Ende Moeder

Naer ul gegroet te hebben Dient Desen om ul te Laeten Den staet van Mine Gesonteijd Godt lof het gaet Noch wel Met Mij Ende jck verhope van ul het selve voorts laet jck ul weten onder wat resemeent4 dat jck ben jck ben onder het tweede batalon 112 resemeent De voltegeur Maer jck sal het Noch beter schriven als het wat voorder5 is jck sal Een serteficat vraegen aen Minen kapetin om Minen broeder vri te Maeken Moeder jck versoek u om de Liefde van godt Dat gij soude willen De coplementen Doen aen Min piter6 van Mij En dat hij Mij soude willen wat geven En aan Matante vermeesch tot ramskappel7 vaeder jck hebbe al drie brieven geschreven jck sin verwondert of se gijarreveert sin Dit is den Derden jck versoek ul vaeder dat gij den tweeden brief soude willen weg doen Met die Naemen van de stien8 op tot dat ick weder komen thuijs9

Ende als gij geen gelt kregen En kont10 gij En Moet Daerom Niet Laeten van te schreven het greschrifte Dat gij Daer siet staen op die handersede11 dat is Min addres gij Moet het schreven geliek het Daer staet Dan En sal de brief Niet Missen12 Noch het gelt ock Niet Den selven dag dat jck geschreven hebbe voor Mijn jck hebbe Een geschreven voor Min Maet franciscus waeterbleij van westende13 se En suijlen14 hem ock Niet vernuijken15 als jck daer bij sin wij doen tweemal daegs de exersie16 om te sluijten vaeder sit soo goet van de coplementen te daen aen de Mulenaers En aen de in de brugge En aen den pastoor En aen de vedeve17 opsomers En aen al Min broeders Ende susters ul onderdaenegen

Dienaer Ende zoone

Josephus vermeesch

Mijn adres is A Monseur vermeesch copm* voltuger 2 (battai)llaon 11 (rege)man a garnison a grenoble du partiman de Lisere18

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 189, 192, 193 en 195, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. 1 Wonende in de Iepersestraat. 2 Pour remettre à: om te bezorgen aan. 3 Lys; het woord is doorgehaald. 4 Regiment. 5 Verder. 6 Peter. 7 Ramskapelle (H 10 of H 50). 8 Steden. 9 Hij vraagt om die brief met namen te bewaren totdat hij thuis is. 10 Kunt krijgen. 11 Andere zijde van de brief. 12 Verkeerd terechtkomen. 13 Westende (H 44). 14 Zullen. 15 Verneuken, benadelen (De Bo). 16 Exercitie. 17 Weduwe. 18 "...Compagnie van de voltigeurs (verkenners), 2e bataljon, 11 regiment in garnizoen in Grenoble, Departement Isère."


Zie de originelen           

Site van Jan van Bakel