Brief Nr 192 Uit Noord-Italie

H 48 MANNEKENSVERE

A Monsieur Monsieur de Keuser a nijport demeurant dans la Rue diper1 parez maitre2 corneles Vermes arondissement de feurnis departement des Lis

Grenoble Den 15 Novembre jaer 1806

Zeer Lieven Ende wel beminden vaeder Ende Moeder susters Ende broeders3

Naer ul gegroet te hebben Diendt Desen om ul te laeten weten Den staet van Minen gesonteijd Godt lof het gaet Noch wel, Met Mij Ende jck verhope van ul het selve voorts laet jck u weten als dat jck Den brief Dat gij geschreven hebt seer wel ontfangen hebt want hij En heeft Maer 6 Daegen op den weg geweest van Nieuport tot Grenoble hij is gekomen in het quartier halle twee in malkanders En het brifthe van het gelt Daer in hebbe jck gevonden Negenentwintigh fransche Guldens En in de viftigh sentimmen Maer vaeder Gij Doet qualick van dat in den brief Niet te zetten hoe veel dater was jck hadde Noch vier fransche stukken als jck schreef Maer jck hebbe Een paer hanschoen gekocht En Een broek het hesse4 Noch hier soemer5 op den dag Maer op den Nuchtent6 het is kout om de exersie7 te doen Wij Moeten staen d(at o)nse voeten aen het lant vervriesen Min Lien die was lik gebroken in het Eerste8 Maer jck begennen het te konnen Vaeder gij En Moet Niet vreesen omdat jck Min gelt sal verquijsten jck En doen Niet gelijk Monhie van Nieuport Gedaen heeft hij heeft Mij geseijt dat hij 30 fransche stukken hadde als hij van Nieuport quam En als hij tot Versalien hij En hadde Niet Meer jck sal Min gelt beter tot dat ick voder10 komen want het woort11 is dat wij gaen vertrekken Maendaege Naertscomende12 Naer allixanderrien aen de canten van Etalien13 twee hondert huijren14 van Grenoble Maer jck sal u de wete laeten15 in Een Maent van hier16 of wij vertrokken sin of Niet wat aengaet van Josepha de Graeve dat doet Mij Groet plasier Dat soude Mij Grote pene17 van te vertrekken om dies wille18 wij sin her wel wij drinken den win om vier apeningen19 de bottel20 Maer jck En Mag geen Meer Vaeder gij En schrift Niet van de reserve21 Maer jck hebbe vernome(n) uijt ander brieven dat de reserven al drie weken op den weg sin hier sin bergen van drie huijren22 hoge waer op dat de sneuw Legt winter En Somer Wat aengaet van De Diensten dieer geschied(en) in de kerke sij sin Meer van werden23 als in Vlaenderen in de oogmesse24 daer sin ses priesters op den autaer jck gaen halle daege Naer de Messe ten 6 huijren anders En hebbe jk geen tijd wij Moeten op onsen tijd passen van25 het preson26 En is Niet verre dat is te verstaene Mousiur devolthijer27 is de Naeme van Min capetin Maer jck sal het beter explekeeren28 En Naestekeer29 de coplementen aen al Mine Goede Vrienden En kennessen Ende jck versoeke u vaeder dat gij soude willen hun bedanken over de caretaerte30 die sij Mij Gedaen hebben En aen de Muijlenaers En aen het Menasie31 van de wewe Wilinck Etem32 aen aureeus cornelie En sin huijsvrouwe En aen vedeva33 opsomers En aen Cornelis Vermeesch tot ramscappel En aen broeder jacobus En Merrianna Schoreels jck hebbe Noch Een broek En veste tot brugge gelaeten dat jck Niet diMide34 draegen En konde Se is voor Min broeder En Min klackmutse35 die is tot ramskappel ock voor Jacobus Dit is schone Geschreven vaeder gij Moet u bril packen als gij het wilt lesen ul onderdaenegen Dienaer Ende zoone

Jos(ephus) Vermeesch

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 189, 191, 193 en 195, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Wonende in de Iepersestraat. 2 Pour remettre, om te bezorgen. 3 In elkaar gevouwen. 4 Is. 5 Zomer. 6 Ochtend. 7 Exercitie. 8 Mijn rug ("Leden") was aanvankelijk gelijk gebroken (Noot van Rik Sohier). 10 Verder. 11 Woord, het gerucht. 12 Aanstaande. 13 Italië. 14 Uren. 15 De wete laten: verwittigen. 16 Van nu. 17 Pijn, verdriet. 18 Hierom, om de volgende reden. 19 Hapening, halve penning; hij bedoelt wellicht 4 groten. 20 Fles. 21 Reservetroepen. 22 Uren gaans. 23 Van waarde, waard. 24 Hoogmis. 25 Want. 26 Prison, gevangenis. 27 De Voltaire? 28 Expliceren, uitleggen. 29 De volgende keer. 30 Charitate, barmhartigheid, vriendelijkheid. 31 Menage, huishouden, gezin. 32 Item, evenzo. 33 Weduwe. 34 ... die (niet) meedragen kon ... 35 Pet.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel