Brief Nr 194 Uit Noord-Italie

N 132 MEENEN

A Joseph Boudewijn hors de la porte de bruges a meenen Depertement de la lis pour remettre a persijn1

Alexandrie Den 19 9ber2 1806

Zeer Beminde Moeder

Jk hebbe ul: brief ontfangen Den 14 dezer maend en gezien ul: gesontheijd het welk mij groot plisier doet ul: schrijft van eene certificaet Maer dat is nu niet mogelijk want dien dag als ik den brief ontfangen hebt sijn wij s' anders dags vertrocken den 16 november sijn wij vertrocken Maer waer wij naer gaen en weeten wij nog niet ende had ul: aenstonds geschreven3 als jk ul: geschreven hebt dan soude ik eene certificaet gesonden hebben Maer ik sal mij best doen soo haestig als ik kan maer het is mijne schuld niet
Beminde Moeder ik versoeke ook van mij nu eenig geld aftezenden want ik het nu meeste noogdig hebbe op de roete4 gij moet niet Benout5 zijn dat ik dat geld niet zal ontfangen maer dat volgt altijd of wij op route zijn ofte in gernisoen gij moet den brief maer op alexandrie schrijven gelijk ul: mij adres hier onder sult bevinden want gij zult zien eene andere compagnie ende Bataillon want wij zijn altemael verandert hier mede blijve ul: Dienaer ende zoone Beminde Moeder ul: onderdaenigste ende zeer genegen zoone

Petrus Joannes Persin

a pierre jean persijn soldat dans la 56 regiment 1 Battailon 8 compagnie a alexandrie

Aantekeningen


Vergelijk brief 25 van dezelfde schrijver. 1 "...buiten de Brugse Poort te Meenen, Departement van de leie, om te bezorgen aan Persijn." 2 November. 3 "Indien u direct geschreven had." 4 Op de route: onderweg. 5 Benauwd, bang.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel