Brief Nr 195 Uit Noord-Italie

H 48 MANNEKENSVERE

A Monsieur monsieur de Keuser demeurant a niport dans la rue d' iper arondissement feure departement de la Liste pare maitre a corneles vermes a mannekesver1

alexhanderrien2 Den 12 desembre jaer 1806

Naer uw gegroet te hebben Dient desen om ul te Laeten weten Den staet van Minen gesonteijd Godt Lof het Gaet Noch wel Met Mij Ende jck verhope van ul het selve voorts laet jck u als dat wij vertrokken van Grenoble vier Daegen Naer dat jck den Lesten brief Geschreven hebbe voor dat wij Grenoble vertrokken zin wij hebben heene3 schoone benedictie4 ontfangen van Min heere den bisschop van Grenoble in de kerke Met onse Museke5 wij hebben het landt van savoen6 Gepasseert waer dat wij En7 Moeten in de schuijren slaepen in het stroeij benacht8 hebben se van ons volck vermoort Maer jck sliep Met den saebel in de handt bloot se hebben ons Eenen sabel En fusike9 Gegeven als wij van Grenoble vertrockken sin Maer Geen kleederen10 Maer jck hope van der te kregen aenstons want het woordt is dat wij Gaen vertrecken binthien11 Napels boven romen12 waer op dat jck blede13 ben want het ten is Er Maer slecht wij slaepen op de stroeijsacken Met Een sarsie14 sonder Laeken of Maltratse15 En vele luijsen daer in den ris16 die Gelter Maer Een stuijver het pont wij hebben Een broot voor twee daegen wij En connen daer Mide Niet graeken17 wij trekken Een so18 daegs dat is Een hapening19 ons Gelt wij hebben Gepasseert den berg van Montsenis20 Genaemt wij Mosten drie huijren op Gaen En als wij daerop waeren wij Gingen in den sneuw tot aen de knien daer was Een hospetal op den berg wij kreegen daer Elck Een botellie21 win wij Gingen daer Mide af vier huijren22 onden de stenen van den berg wij zin Gekomen tot turin23 dat is Eene schoone van daer Naer alexhade2 dat En is Maer 72 huijren van Grenoble wij leeren alle daege de Exsersie24 Met het Geweijre daer sin twee Duijsent brigang25 Galeijboven die in desers26 sitten se Moeten alle daege werken Met die bollen27 an de borgers schieten de schillewachten van hulder post bij Nachte jck bevinden het lant van Etalien Maer Geele slecht En droef Maer als Er Maer Een bosier28 wij Mogen se voor den kop schieten onse Geweijren die sin altijd Gelaen den Generael van de stad die is gecondemneert29 voor 7 jaer omdat hij sin volck in *** brant Gelaeten hebt hij heeft de *** voor zin prison Minen Luijtenant die Gaet in Een ander companie voor30 capetin dat is Min ongeluck Maer jck sal Min besten doen aen31 den handeren Gelijck of jck aen den Eersten Gedaen hebb(e)
De coplementen aen al Mine susters Ende broeders En aen alle Mine vrienden

ul onderdaenegen Dienaere Ende Soone

joseph vermeesch

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 189, 191, 192 en 193, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 "...Wonende te Nieuwpoort in de Ieperstraat arrondissement Veurne departement van de Leie, om te bezorgen aan C.V. te Mannekensvere." 2 Alessandria. 3 Een. 4 Zegening. 5 Muziek, muziekkorps. 6 Savoye. 7 Hebben. 8 Bij nacht, 's nachts. 9 Geweer. 10 Uniform. 11 Misschien: binnen tien dagen. 12 Rome; verder dan Rome. 13 Blij. 14 Serge, deken. 15 Matras. 16 Rijst. 17 Uitkomen, toekomen. 18 Sou, stuiver. 19 Halve penning; hij bedoelt wel: een groot. 20 Mt. Cenis. 21 Bouteille, fles. 22 Uren. 23 Turijn. 24 Exercitie. 25 Brigands, rovers, ongeregelde soldaten. 26 De ijzers, de boeien. 27 IJzeren bollen, gewichten aan de voeten. 28 Bouger, zich bewegen; zich beweegt. 29 Veroordeeld. 30 Als. 31 Ten opzichte van.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel