Brief Nr 197 Uit Noord-Italie

O 82 DEERLIJK

A Monsieur M* Baudewijn Pauwels timmerman a Derlijk arondisemen de cortraij Dpt de la lijs Derlijk a vlandre1

Verronne2 den 21 Januarij 1807

seer Beminde Moeder susters en broeders

ik ben Geheel verwondert als dat ik geen andtwoorde meer en kreijge het schijnt dat alle beijde dood zijt of dat gulder mij niet en wilt schreijven ik hebbe al 6 brieven geschreven en ik en hebbe nog maer Eenen ontfangen waer uijt ik verstaen hebbe dat ge nog alle beijde Een goede gesondheijd waerd en het heeft mij veel plaisier gedaen als dat mijnen broeder voor mij naer alle geweest3 gij hebt mij ook gevrogt naer Gregorius van den broeke waer af ik niet en wete ook Eusenius de vlammink den zoonne van den baillu4 tot derlijk is dood in het hospitael tot alexandrie ook petrus tavernier die gecomdennert5 was voor 10 Jaeren in d' ijzers6 die is ook dood in het selve hospitael wij zijn uijt alexandrie vertrokken en wij Liggen tegenwoordig in Verronne tot voorder horders7 wij verwagten alle dagen van te moeten gaen vegten8 ik ben nog Een volle gesondheijd en hope van Ul: het selve want dat het anders waere het soude mij veele pijne doen wij zijn meer als vier honderd uren van huijs en ik verhope van nog naer huijs te komen het nieuws in jatalien9 en is niet gemeen10 het is 'er alles om te dierder11 en het zijn al bergen en Leegden12 ik hebbe op Eenen berg geweest die vier mael zoo hooge was als den torre13 van cortrijk daer hebbe ik fontijnen zien spruijten14 van boven op dien berg dat het waeter van vier honderd voeten rer*ver quam geloopen en daer waeren veel wilde dieren ik hebbe Eenen wolf met Een sch(aap) wig15 zien Loopen ook Eenen beir16 gesie(n) die 3 kenders op geheten had waer wij alle maele achter hebben moeten Jaegen wij hebben Eenen dag En Eenen nagt achter die beir gesenten17 Eerst18 wij hem ter dood gekregen hebben en tons19 hebbe wij Elk Een pinte wijn gehad van de boeren om dat wij dien beir gedood hadden dat was Een Leelelijke beeste


  den prijs van de levensmiddelen
  de aerdappels vier oorjens20 pond
  het houd 2 oorjens pond
  den wijn 4 stuijvers de flas
  bier en is er niet
  den coffi 3 stuij 2 oorjens de tasse
  den tabac 3 guldens pond
het is mijn geluk dat ik genen tabac en rooke jtalien is ons lange verleet21 zij zeggen als dat wij naer duijdsland zullen moeten komen het zoud ons veel plaisier doen dat wij daer moesten komen men zegt hier als dat het jaer 16 moeten lotten22 en dat de cardemoublle23 moet op trekken ik versoeke om te weeten het nieuws dat 'er al op derlijk is en zijt zoo goed van mij sietoe te schrijve en veel nieuws ik blijve in afwagtinge Baudewijn pauwels zijt zoo goed van aen mijn moeder te Bestellen

Emanuel Clarijsse

dit is mijn adres a Monsieur Monsieur Emanel clarijsse soldaet au 56 re 2 batil 3 compag a verronne Dpt de la Dies24

Aantekeningen


1 In ander handschrift is toegevoegd: refusee 4 fevrier 1807. 2 Verona. 3 Naar Onze Lieve Vrouw van Halle geweest is ter bedevaart. (Noot van Rik Sohier). 4 Baljuw. 5 Veroordeeld. 6 IJzers, boeien. 7 Tot nader order. 8 Het volgende staat onderstboven onderaan het eerste briefblad: Verronne den 21 Januarij 1807. 9 Italië. 10 Gewoon? 11 Duurder; het ene nog duurder dan het andere. 12 Laagten, dalen. 13 Toren. 14 Spuiten. 15 Weg. 16 Beer. 17 Gezeten, aangezeten. 18 Eer, voordat. 19 Toen. 20 Oordjes. 21 Van het werkwoord verleden. Tot ergernis geworden, het staat ons tegen (De Bo). 22 Loten voor de dienst. 23 Garde mobile, speciale legerafdeling. 24 Departement Adige.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel