Brief Nr 199 Uit Noord-Italie

I 188 PITTEM

A Mademoiselle la Veuve de Merten Almeij Marchande drapier Demeurant a Petem Canton de tilt arrondijsement de Pruges Departement de la lijs a Petem tres presse1

gedaen tot Alexandrie op heden den 15 meerte het jaer ons heere 1808

Zeer Beminde Vrindinne

Dezen dient tot eene hertelijke groetenisse als ook om te informeren naer den staet van U: goede gezondheijd aengaende de mijne die is god lof nog geheel goed en hope van U: het zelve te mogen vernemen ende verzoeke van U: mij aen den meijer2 te willen verzoeke dat mij zoude willen verzoeke dat hij zoude willen de goedheijd hebbe van mij iet ofte wat aftezenden van het gene hij mij belooft hadde aengezien ik opgetrokken zijnde in de reserve gevallen en dat ik voor de activen ben opgetrokken ende ook U: knegte die heeft daer in presentie3 geweest als ik met hem veraccordeert hebbe4 zoo verzoeke dan van U: mij deze goedheijd te willen van daer niet aen mankeren van mij die goedheijd te willen hebben van dit voor mij te willen verzoeken aengezien ik tegenwoord in groote nood ben ik hebbe de goedheijd gehad van in gevalle ik eene hoogen nomber getrokken hadde van voor U: zone op te gaen ende U: zone heeft eenen hoogen nomber getrokken ende ik eenen leegen5 zoo dat ik hope dat U: de goedheijd zal willen hebben van aen den meijer dit te willen verzoeken want wij hier een slegt ende ongezond land zijn en daer het geheel slegt is voor de soldaeten en qwaed6 volke in dat piemonteesche7 land ik hadde eertijds geweest in de 7 Compagnie van het tweede batalion en dit is vertroken het eerste naer florentien ende ik was hier met een quaed been in het hospital gebleven zoo dat ik niet hebben konnen mede vertrekk(en) ende nu telle ik de 7 Compagnie van het derde Batalion ende josephus perdoen is ook mede vertrokken met het regiment josephus dreun hijs hier nog in deze stad en Bernardus Vroimans hijs hier ook nog ende Josephus hermans ik8 hier gestorven en Petrus van semplaar ook dit is nu alles dat ik voor de reijze ook U: schrijve verzoeke mij op het spoedigste antwoord te zenden want men zegt hier datter mogelijk in het korte weerom een detachement zal vertrekken om tegen de brigands9 te gaen dewelke men zegt dat zij wederom willen revolteeren10 en dan zoude ik zomtijd wel moeten mede vertrekken voor de laete11 U: wete dat hier wel over de vierhondert brigands zijn in de ijzers12 met de welke wij daegelijkx moeten mede uijtgaen om gaede te slaegen al zij gaen aerbeijden zoo dat wij hier schier alle daegen van dienst zijn

voorders blijve met alle respect in afwagting van U: antwoord

U: Ootmoedigen en Onderdanigen Dienaer

fransiscus Soens

anno 1808

dit is mijn adres A Monsieur francois Soens soldat au 112 Regiment de ligne 3em Bat 7em Compagnie en garnison a Alexandrie Dep de Marengo

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd door V. Arickx in De Zondag, 23 september 1967; vgl. de Inleiding. 1 "Aan Mevrouw de weduwe (...), lakenhandelaarster wonende in Pittem Canton van Tielt, arrondissement van Brugge, departement van de Leie, te Bellem, met veel spoed." 2 Burgemeester. 3 In aanwezigheid, aanwezig. 4 Een overeenkomst gesloten heb; nl. om voor zijn zoon te dienen als die een laag nummer zou trekken. Vgl. V. Arickx t.a.p. 5 Lage. 6 Kwaad, slecht. 7 Van Piemont. 8 Is. 9 Brigands, rovers, ongeregelde soldaten. 10 In opstand komen. 11 Voorts laat ik. 12 Boeien.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel