Brief Nr 2 De Veldtochten in het oosten

O 181 INGOOIGEM

A Monsieur antonius verst a ingoeijghem arondissenment Cortrijk du partement de la lijs Canton avelghem A ingoeijghem cito cito1

ingoijgem 18 iunius

Beminde vade en moeder susters en broeders

ik verhoope als dat gij te samend in voolle gesondhid zijd ijzijn verst2 want ik zijn ook noch in volle gesondhid god lof want ik zijn verwonderd dat ik gen andworde wederom en krige ik hebbe 38 dagen germarsert en ik hebbe over groote wijnbergen gemarsert en ik hebbede de wijn gedronken om ses horten3 de botteijlie4 en ik hebbe te wege gewest naer stradbrog en wij zijn hof gekert5 naer coblank6 en wij zijn alover den rine colaij7 gegan naer luick gemersert in den dipoo8 in het 45 resement inde 3 companie

ijzijn verst beminde vader en moeder susters en broeders

lijeven dinstwijligen dinnaer

en ik zijn grootelick verwondert hoedat het gaet met de conschrij9 van het iaer vertien en ook met het iaer vichtien10 hof11 gelot het en ik versoeckke de coppelmente(n) te doen aen alle min vrienden en ook aen min mootresse12 en aen al min gooijde kennesse en wij zijn met En grooten hop vla(em)ingen in den dipoo ik versock als13 gi soude willen de coppelimenten doen naer Salo derijke van hoodtdrijvee17 naer seijteporg14 als dat hij noch in volle gesondhijd his als gij de godhijd niet en soude wijlen een15 van de coppelmenten te doen naer hoijdrijvee17 naer zijne moeder de wedijwee van petrus verreivee

ijzijn verts zijn bij malkanderen in den dij poo tot luck16

Aantekeningen


Vergelijk brief 18 van dezelfde auteur en bestemd voor dezelfde Antonius Verhest; de manuele schrijvers verschillen. Bij het uitschrijven van deze brief werd wat vrij en interpreterend gehandeld m.b.t. het al of niet aaneenschrijven van woorden. 1 Na aankomst op de plaats van bestemming is door iemand op het adresblad bijgeschreven: "a M. *** Verriest soldat au 45. Regt *** au Depot a Liege ou a la suite du Regiment (Ourthe)." 2 Eugenius Verst, de schrijver van de brief. 3 Oorden, meervoud van oord, de munt. 4 Bouteille, fles. 5 Afgekeerd, afgedraaid. 6 Coblenz. 7 Keulen. 8 Kazerne. 9 De conscription, inlijving. 10 Van het veertiende en vijftiende jaar van de republiek. 11 Of. 12 Maitresse, geliefde, lief. 13 Of. 14 Onduidelijk. 15 Hebben. 16 Luik. 17 Plaatsnaam Outrijve (FdT).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel