Brief Nr 20 De Veldtochten in het oosten

N 132 MEENEN

Aen Mijn heer pieter frisou schrinwerker wonachtig bij de brug poorte tot Meenen Departement Der Leije a, Menein sijto sijto

wesel Den 7 november 1806

zeer Beminden vader Ende moeder broeders Ende susters

Naer uE: uit t'Er herten gegroet te hebben dient dezen om uE: te laeten weten als dat jk uE: brief zeer wel ontfangen hebbe waer in ik grootelikx verwondert ben dat gij mij schrift dat jk seven kroonen ontfangen hebbe daer jk nergens van En wete want ik gen gelt ontfangen En hebbe behalvens de drie kroonen die ik ontfangen hebbe van den soone van rumbeke tot brugge Ende zijt soo goet van jn platse van seven mij negen kroonen af te senden want jk nodijglik1 van doen hebbe om heenen brok2 Ende heenen frak3 wij En hebben nog geene militeire casakke4 nijt5 anders als Een veste Ende het En is niet verdragelick van de koude wij liggen hijer met 6 jn Een huis bij de borgers Ende mijnen slapcameraet6 die is den zoon van den waegemaeker van den kouquit7 biarez doet de conpelamenden aen de vaeder

beminden vaeder

zijt soo goet van te gaen naer peterus gorge Ende hem te versouken om de acht ofte thijen fransche kroonen die hij mij schuldijg is Ende jn dien dat hij weigert van te geven zijt soo goet van naer den notarijs kastelin te gaen hij heefd daer present geweest als wij het akoort gemaekt hebben En hij heeft het geseit jn de presentie van Joannus lanoe als hij mij het gelt telde zijt soo goet van sijto sijto antwoorde te schrijven Ende dat gij nijet En moocht mankeren van gelt af te zenden want jk het zeer vandoen hebbe En dat ik al Een kroone En half geleent hebbe aen8 mijne cameraeden Ende zij vraegen daglikx om het wederom te hebben Ende dat jk nergens geen bolletraen9 En vinde om te bollen10 waer mede blijve Ende altijt sal zijn u:E: dienstwijlligen dienaer Ende onderdanigen soone

b: frijsou

adres a' Monsieur j: frijsou soldat a La 45em Regimant D' jnfanterie de Lingne 3em batallion premeir conpagnie a, wesel

Aantekeningen


1 Zeer, dringend. 2 Broek. 3 Jas. 4 Kazak, lange soldatenjas. 5 Niets. 6 Kamergenoot. 7 De eigennaam Cokhuit komt voor in brief 63; Cokuijd in brief 38. 8 Van. 9 Bolletraden, bolbanen voor het krulbolspel. 10 Het bolspel spelen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel