Brief Nr 202 Uit Noord-Italie

N 39 RUMBEKE

A monsieur monsieur francis maddens a rumbeke conton rousselaere arrondissement du cortraij de partement de la lijs a flander sito sito arumbeke.

floranse Den 28 octobre 1811

seer beminden vader ende moeder

ik laete uL. weten den staed van mijne gesondheijd en ik ben ser verwonderd dat gij mij maer vier frangs gesonden hebt en ik soude nu geiren hebben dat gij nu wat meer soude senden ik soude nu geiren vierthien of 15 frangs hebben ik sal uL grust1 laeten soo lang het mogelijk is. en ik soude geiren hebben dat gij weder schrijft soo haest2 het mogelijk de complementen van jacobus soen hij heft sijn geld ontfangen en hij en heft maer 11. dagen in het hospetael gewest. de comple3 van joannes naert en het gaet al wel met hem en hij heeft sijnen brief ontfangen en ik sende uL nu mij sertificat naer volgens uL versouk de complementen van andries van fleteren en hij en is nog in goede gesondheijd de complenten naer claere louis wonende tot pieter Reusen en wij sijn hier te saemen in florense met haeren broeder louis doet de compleminten van philippe nuijtens aen therese saerelkens en ik geve sij de groetenisse. en sijt soo goed van de goedheijd te hebben van de complementen te doen aen den vader van franciscus vermant en hij is ook bij oons al te saemen en hij is ook in goede gesondheijd. en ik hebbe eenen brief geschreven den 8 van dees maend en als gij geen ontfangen en hebt gij moet seffens geld senden en weder schrijven en van mij ander geld van schin4. ik hebbe het ook ontfangen. en gij moet de complementen aen mari joanne de clerk en ik soude geijren weten hoe het met haer gaet. de complementen van j**nnes soen en wij en weten nog anders niet als dat hij in goede gesondheijd is en hij is nog altijd tot Lijveren5.
en mij adres is aen monsieur monsieur Bernaerd maddens soldaet a 112. Regiment premier Bat. premier comp. a garnisoen a florance departement de laerno. a tusschaen6

bernardus maddens + 7

Aantekeningen
1 Met rust. 2 Zo haast: zodra. 3 Complimenten. 4 Schikken, zenden? 5 Livorno. 6 "...112e regiment eerste bataljon eerste compagnie in garnizoen in Florence departement van de Arno in Toscane." 7 De ondertekening; de brief is door een ander geschreven.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel