Brief Nr 207 Uit Noord-Italie

N 63 WATTOU

A Monsieur monsieur haguste*ns (?) Clerck a watou Conton Dhaeringe arrondissiment vuren partemant de La lijs sito a watou sito sito ijpres a vlaenderen

florense Den 6den februarius 1813

Zeer Beminden vader ende moeder zusters ende broeders

Naer ik uw Lieden gegroet te hebben den staed van Mijne goede gezonheijd verhoopende van uw Lieden 't zelve en ook Met wensch van EEn geluk zalig Nieuiaer ik laet uw lieden weeten als dat ik tot florense gekoomen zijn den 2den februarius 1813 ik hebt in het hospitael geleigen tot alexandrien vichtien1 daegen ik hebt gevonden pieter plochijn en franciscus Cleijs en pieter plochijn die af komdt naer huijs met zijn Congeie2 hij is al op de Rouden3 ik hebt groote armoede geleigen op de Route voor Mijn geld en kost ik geen brood kreigen in savoeien op de straete mousten wij slaepen en pieter plochijn zal Een serticaet afbringen voor Mijne broeder gij Moet de Coppolomenten doen aen zijne Moeder gij Moet de Coppolomenten doen aen Mijne Meter zuster ende broeder en wenssen Een geluk zalig Nieuaer aen Mijn oom ende Moie4 zeer lieven vader ende Moeder zoud Mij willen afzenden Een weinig geld om Mijn in staed te helpen want ik hebbe groote armoede geligen Met Mijn geld gij en Moet Niet peijzen dat ik Mijn geld verquisten Daer Meede sluite ik den brief
Mijn adris is a Monsieur Jan de Clerck soldaet a 112me Resimant 5me Battilion 3me Comppanie en garrizoen a florense in tuscanen departemant de Larnoei5

Jan de Clerck

Aantekeningen
1 Vijftien. 2 Congé, ontslag uit de dienst. 3 Op de route, onderweg. 4 Tante. 5 "...in garnizoen in Florence in Toscane, departement Arno."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel