Brief Nr 208 Gestraften en Krijgsgevangenen

a N 69 LANGEMARK

a monsuer muser vagulde soon a jpre arrondisement de iper de partemendt de La lies om voor1 te bestellen aen de weeduw van jan de Coene bij het zottecodt2 (?) op Langemaereq sito sito

desen 1 november 1801

seer beminde moeder susters Ende broeders En geel de familie

jck laete weten den staet van mijne gesteltenisse hoe dat jk ongeluckijg gevangen genoemen geweest hebben op den tweeden van de maendt october en alles afgenoemen geweest hebben dat wij hadden en seffens3 hebben wij weggedaen geweest naer ingeland op de schepen nu setten wij in het prosien4 tot porsmoet5 dan in de riviere6 o bor de vansause7 siet soo goet van antwoorde te schriven want jk ben geel verwondert om te weten hoe dat het thuijs mag gaen want in als onze armoe wij en hebben niet om ons te vertrosten waer mede blijve ul, oodmoedigen dienaer

pieter joseph de Coene

presonie de la gerre8 a porsmoet dan la riviere o bor de vansause
de coptementen9 aen aen joannus patiste jaquaer (?) en jk hebbe met groote drofheijd den brief vernoemen waer uijt dat jk vernoemen hebbe als dat mijnen vader gestorven was ock ik en kan niet laeten van ul, te wenschen Eenen saligen hoogtheijd van kersdag en Een salig niuve jaer aenstande dat wensche jk aen al mijn vrijnden en goede kennissen en alle ricoiseganten10 dat sij goede cooraise11 neemen dat het noch geel beeter gaet soldaet te sijn als gevangen te setten

desen Eersten november 1801

Aantekeningen


Vergelijk brief 138, waarschijnlijk van dezelfde schrijver. 1 Verder. 2 Gekkenhuis. 3 Onmiddellijk. 4 Prison, gevangenis. 5 Portsmouth. 6 Revier, streek. 7 "Au bord de van Southsea"? (aan de oever van de Southsea). 8 Krijgsgevangene. 9 Complimenten. 10 Hij bedoelt wel degenen die onder de requisitie (oproeping) vallen. 11 Courage, moed.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel