Brief Nr 22 De Veldtochten in het oosten

N 70 BOEZINGE

a monsieur pier soenen a Boesinge arondisman d iper dep(t) de la lijs

uijt moians1 den 8 december 1806

beminde vader Ende lieve moeder

ik hebbe uwen brief ontfangen tot2 parijs wij zijn den derthienden november vertrokken uijt parijs in volle kleederen fijsijke3 En savel4 wij En weten niet waer dat wij gaen, wij zijn tot moans1 den 8 december geherveerd En wij zijn al twee honderd twijntig heuren van het huijs, En moeten nog altijd voord ik En peijze niet anders niet dat wij naer den vijhand moeten gaen, het is zulken grooten hoorlooge dat zoo noijt heeft geweest sij zijn zoo gelukkig die tuijs zijn de franschen hebben zoo Een grooten slag geslegen tegen den pruijsen de franschen hebben tsestig duijst pruijsensche gepaekt ten zijn geen logens want ik hebbe gezien, ik ben al door duijtslan gepasseerd En ik hebbe ook al over den rijn gepasseerd gij kont zoo wel dinkken hoe verre dat het is jk hebbe den brief geschreven in moans de hoogstaed van duijtsland wij moeten altijt marceren zoo door sondag als wekkedag door reen daer al5
beminde vader Ende lieve moeder jk wensche Een gelukijg En voorspoedig nieuwwejaer aenstaende het is het beste dat jk u wensche, ik hebbe u nog te seggen als dat gij het geld van mijnen tobak fijdeel van de bleekers moet ontfangen En ik hebbe veel pijne geleden in mijne voeten zij hebbe klaere gaeten6 geweest van klaeregaen7 vader Ende moeder suster Ende broeders ik vermaene8 partijkelier9 dat dat gij moet messe hooren Ende fraeij10 lezen voor mij want ik hebbe het stijf van doene11

gij En moet van12 dezen brief niet wederschrijven jk verhope dat gij nog in volle gesondheijd zijt in dit betrouwen blijve

den armensten mensch van de weulreld is Een soldaet want altijt marseren met droogen brood dat niet En waere13 dat wij veesch14 koopen van ons geld

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 23 en 93, eveneens gericht aan P. Soenen; waarschijnlijk is ook deze brief van Engel Soenen. 1 Mainz. 2 Te. 3 Geweer. 4 Sabel. 5 "Zowel op zondagen als door de week (weekdag of werkdag), door regen en al." 6 Louter gaten. 7 Louter gaan, louter marcheren. 8 Vermeld, breng in herinnering. 9 In het bijzonder. 10 Eerbiedig. 11 Zeer nodig. 12 Op. 13 Dat niet en waere: ware het niet. 14 Vlees.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel