Brief Nr 220 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 45 IZEGEM

A Monsieur Mons. pierre de smet demeurant a jzeghem canton d' Jngelmunster arrondissement de courtrai departement de la Lijs a jzeghem tres presse

parijs den 18 augst 1813

Zeer beminden vader ende Moeder broeders en zusters

dezen dient om ul: te laeten weten als dat ik ul: brief Met de somme van thien francs zeer wel en met veel genoegen ontfangen hebbe waer over ik ul: grootelijks dankbaer zijn zoo ook laet ik ul: weten den staed van mijne goede gezondheijd, god lof, verhope den zelven met ul: ik verzoeke ul: indien het Eens zijns1 Mogelijk is mij nog wat geld optezenden want ik heden al in grooten nood ben. ik hebbe nogtans mijne geld wel gespaerd maer ul: kan genoegzaem Dunken dat het dier2 leven is in t' prison twijffele niet of ul: zal op mij peijzen3 indien het mogelijk is, verzoeke ul: mij te laeten weten hoe dat het is met de zikte op onze prochie4 zoo ook wien dat er nog al op is5 sedert mijn vertrek en ook al het nieuws die er is zoo van den tijd6 als van ander omstandigheden; tot parijs heeft er grootelijks van den vrede gesproken geweest maer tot nu toe en weten wij niet of het vrede is of niet, maer het schint dat zij zullen voors7 vechten volgens t' zeggen, men zegt dat de Engelsche aengeland liggen in spagnen met 30.000 mannen en dat zij alree 5,00 stukken canon genomen hebben met de spagnaerd van de fransche en dat zij den fransche geslagen hebben tot bij naer uijt spagnen Men zegt dat zij parijs geduerig naederen men hoort hier geduerig zeggen als dat er Eenen nieuwen paus aengestelt is van den keijzer van 21 jaer ende nieuwe bisschoppen en ben grootelijks curieus nog om te weten wat dat er daer van is8 als9 het de waerheijd is of niet waer mede ik sluijte in t' afwagtende van ul: antworde met een weijnig geld, blijve Met respeekt, ul: oodmoedigsten en dienstbereijden dienaer en zoon par ordre10

joannes augustinus de smet

en dit is zijn mark +

dit is mijn adres a Monsieur monsieur Jean augustin de smet tiralieur de la garde Jmperiale detenu a la prison Militaire a Montaigu proche du panthion a paris11.

Aantekeningen


1 Enigszins. 2 Duur. 3 Aan mij denken. 4 Parochie, dorp. 5 Opgekomen is, in dienst is gegaan. 6 Van den tijd: met betrekking tot de tijdsomstandigheden of het jaargetijde. 7 Verder. 8 Wat er daarvan is: wat ervan waar is. 9 Of. 10 In opdracht. 11 "...infanterist van de keizerlijke garde, in gevangenschap in de militaire gevangenis in Montaigu, nabij het Panthéon te Parijs."
Desmet, Jean Augustinus, geboren te Izegem op 14 december 1792; hij was landbouwknecht. Zoon van Pierre Joseph en Eugenie Onraed. Hij was voortvluchtig, maar ging zich na korte tijd vrijwillig melden.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel