Brief Nr 223 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 89 HEULE

Monsieur monsieur joannus van steenkeste a huele arondisement Cortrijk departement de La Lijs a huele Cito Cito

paris 01 september 1813

benidictus a holvoet

zeer bemenden mester Joannes van stenkiste

ik schrive naer al mijn zusters ende broeders ook ik schrive om een wijgnig gelt want ik hebbet groeteliks van doen1 gij kont wel dinken ooe dat gaet als men zoo lange in het prison set2 wat een aermoede3 dat wij moeten onderstaen4 als men gevangen zijt zonder gelt en ik schrive om wat gelt en weije geen gelt meer opzenden gij kont mijn kleederen verkoepen en het gelt opzenden want zonder gelt is het niet moegelik dat wij leven of wij moeten kreveren5 van aermoede ik hebbe noeg liever al mijn kleederen te verkoopen als te moet kreveeren van den onger6 en ik gaen nu in het oospetael gaen want ik bem stijf sleg7 en flouw8 en gij moegt niet waegten van gelt op te zenden tot dat mijn kleeren verkoegt zijn want ik hebbe te stijf van doen en ik bem ook verwondert als9 mijn broeder noeg geen soldaet en en is en gij moet sijto o weederom schriven zonder foute10 ik bem stijf gespenerd in het bakhus11 en ook bem ik bikens nacht12 mijn kleederen zijn versleten ik verhoepe van zoo13 ik uijt het prison bem van niet meer te schriven om gelt

benidictus holvoet + 14

mijn adris is monsieur * grenedier tiraleur de la garde ijmperial a La prison militaere montegue pres Le pantion a parijs15

En gij moet de Complementen doen van pieter tuijtens En Lowij Vandaele dat zij nog altijd int prison sitten En dat zij in goede gesontheijd zijn. En Jk ben Curiues16 als17 gij den brief ontfangen hebt. dat wij den 20 van augst geschreven hebben En benedictus holvoet is ook Curiues als gij brief ontfangen hebt dat Jk den 22 augst geschreven hebben

Aantekeningen


Vergelijk brief 224, mede van dezelfde P. Tuijtens. 1 Zeer nodig. 2 In de gevangenis zit. 3 Gebrek, ontbering. 4 Doorstaan. 5 Omkomen. 6 Honger. 7 Er erg slecht aan toe. 8 Krachteloos. 9 Of. 10 Zonder mankeren, beslist. 11 Gespeneerd (gespeend) in de mond: ik ontbeer veel van eten en drinken. 12 Bijna naakt. 13 Zodra. 14 De handtekening van de auteur die zijn brief door een ander laat schrijven. 15 "...grenadier-infanterist van de keizerlijke Garde in de militaire gevangenis Montaigue nabij het Panthéon te Parijs." 16 Nieuwsgierig, benieuwd. 17 Of.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel