Brief Nr 224 Gestraften en Krijgsgevangenen

N 89 HEULE

a monsieur mons pieter tuittens ala commun de heule arrondissement de courtraij departement de la lijs et frandere1 sito sito

paris dezen 18 september 1813

Beminden vader Ende moeder zusters en Broeders

gij word van mij uijter herten gegroet En ik hope dat gijlieden nog al te saemen in volle gezondheijd zijt want hoorde ik anders dat zou mij pijne aendoen wat aengaende van mij2 ik hebbe somtijds Beter geweest want ik vreeze van in het hospitael te moeten gaen door de krankheijd en flauwte maer dat is al het minste kan het maar alzoo passeeren zonder dat er iets ergers toeslaet te weten dat ik niet en sterve ik verhope nog wel dat ik ul nog wel zal aenschouwen mogelijk Ee(r) als dat wij al te saemen peijzen3 want daer is perdon4 komen voor de deserteurs zoo dat zij al in vrijheijd gesteld zijn en mogen wederom dienst aenveirden wij hebben 't al gevrag* of wij wilden dienen maer zij hebben nog veele aen wat geld geluts5 (?) want op het conseil6 die 15 francs wilde tellen7 En was niet gecondonneerd8 En ter zijnder veele die het gegeven hebben En zij mogten lijber9 naer hun casseirrens10 gaen het is al voor het geld en als zij niet en wilden geven het was voor 5 jaer den travot11 gelijk het met mij was En naer dat zij al hun francs getrokken hadden men quaem het uijtle*en12 dat zij al Lijber9 waeren gecondonneerde en anderzints Louis van daele is al vertrokken den 10** van dees maend maer ik En wete niet waer hij is ik verwagte ook dagelijks van te moeten vertrekken en ik verlange genoeg om van die groote armoede verlost te zijn het is nu 3 maende dat ik in 't prison Ben maer ik hebbe wat geproeft13 en of ik nog 10 Jaer moest soldaet wezen dan En moet gij geen vreeze meer hebben dat ik nog zal deserteeren ik hebbe genoeg geproeft want ik en waere niet verlegen14 om ul. te renuineeren15 door het vraegen van geld En dan nog groote armoede *** Lijden want hoe veele men heeft men kan niet dan armoede lijden maer nu ik hebbe tot nu nog profijtelijk16 geleeft zoo dat ik het geld wel bedeeld17 hebbe En nogtans vinde ik mij bijnaer nog eens zonder voor het welk ik ul. bidde dat gij naer ul. vermogen mij zoud nog Eens wat geld opzenden Eer ik vertrekke want eer ik in mijne stand18 zal zijn ik zal het nog wel noodig hebben maer ten zal niet lange meer deuren dat de franschen mij En andere menschen zullen straffen want men zegt bij ons dat den duijvel zijn magt quit is en dat 'er reeds in 't korte zal veranderinge zijn daer veel menschen naer verlangende zijn hier mede sluite ik mijnen Brief gij hebt ook de complementen van Benedictus holvoed die tot nu nog redelijk is

pieter tuittens

adres a monsieur monsieur pieter tuittens tijraillieur du 8m regiment de la garde imperiale a la prison militaire montague pres de ponton a paris19

Joseph van de wiel20 van marcke heeft den Brief geschreven door ordre *** (p)ieter tuittens

Aantekeningen


Vergelijk brief 223, mede van dezelfde P. Tuijtens. 1 Vlaanderen. 2 Wat mij betreft. 3 Vermoeden. 4 Pardon, amnestie. 5 Misschien: ze hebben van velen wat geld afgetroggeld. 6 Krijgsraad. 7 Neertellen. 8 Veroordeeld. 9 Vrij. 10 Kazernes. 11 Traveaux, graafwerken. 12 Uitlezen? (bekend maken). 13 Ondervonden. 14 "Ik zou er geen moeite mee hebben." 15 Ruïneren. 16 Voordelig, goedkoop. 17 Besteed. 18 Plaats van bestemming. 19 "...Infanterist van het 8e regiment van de keizerlijke garde in de militaire gevangenis Montaigu bij het Panthéon te Parijs." 20 Ook zelf een deserteur; vgl. brief 222.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel