Brief Nr 225 Uit Spanje en Portugal

H 112 WOUMEN

Citoijen Citoijen Joseph Lerberghe *** *** Canton (dexsmut) departement de La lijs par Dixmude

Seer lieven Biminden josph lerberghe woonachtigh op de prochie van Woomen

jk op ulieden versoekke Eenighe penninghen jck (50) daegen in hospestael gelegen van melaen (jn) jtaelenen geschooten met Een bal1 door mijn lijnkerarmer tweemael door mijn rechterarmer peist2 wat pinnen en toormenten3 dat jck geleden hebbe en daer om en laet niet van geldt te senden dat tis mij geeldt o beklaelik en beweinelijk4 is de uer* als jck mij verkoght5 hebbe voor 55 fransche Croonnen is geel beweelijck6 geelt jck sijnder gemasseert7 uijt milaen in jtaelenen om naer mijn Companie te gaen jck sijnder gekoomen in piemonthe in jtaele jck sijnder gekoomen bij Een persoent die tegen mij jck sijnder gagaen gedronken veele wijn jck sijnder slaepgevallen sanderdaghmorgens jck op waeter8 jck sijnder gokomen in spaeijnen door voor spraeke van Een kapetin van Corterijck mogen (dienst nemen) of anders most jck masseeren in turkeen en daerom laet niet van geldt te senden want u soone is vrij van soldat te sijn want tijs jck die voor u gevangen sijt9 in spaijnen
Monsieur Monsieur Piere Spotpen Soldat du Regiment Carie Jann de la 6ieme Compagnie du 2* Battallion aux service de sa Maj: Roij d' Espagne10 a Cartagene En Espagne

Aantekeningen


Vergelijk brief 73, 74 en 146 van dezelfde schrijver. 1 Kogel. 2 Bedenk. 3 Pijnen en kwellingen. 4 Beklaaglijk en bewenelijk. 5 Hij heeft de dienst overgenomen van de zoon van Van Lerberghe. 6 Bewenelijk, te betreuren. 7 Gemarcheerd. 8 Wellicht ingescheept. 9 Te weten: in de dienst. 10 "...soldaat in het regiment (...) van de 6e compagnie van het 2e bataljon in dienst van zijne Majesteit de koning van Spanje in Cartagena in Spanje."


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel