Brief Nr 227 Uit Spanje en Portugal

H 105 VLADSLOO

a monsieur monsieur carolus de brunne de la communne de vladloo canton de duksmuijde1 arrondissement vurren2 depaertement de la lijs a vladloo

saragossa den 19 julius 1801

zeer bemienden zuijter ende broeders

ik en kan geenesens3 naerlaeten van te schrijven den staet van mijne gezontheijd en ik hope dat gij ook noch al in volle gezontheijd zijt zoo dat4 het handers waere het zaude mij groote droefheijd doen bemiende broeders ende zuijster jk hebbe vele afgezien5 ceder6 den tijd dat jk soldaet ben jk hebbe in portegael gewest over het is grooten horlogge7 in spaengen wij moeten dagelijks vechten maer de fransche hebben vele van de spaensch gevangen meer als dertig duijzend mannen aen stad genomt lerida8 en noch een handere genomt mickenence9

bemienden broeder ik verzoeke met het ontfangen van dezen brief mij cefvens10 hantworde te schrijven met het niews dat er in vlaenderen is en ook als11 ik haest12 een certefecaet moet af zenden voor mijnen jongsten broeder en als gij schrijft gij moet het andres alzoo schrijven

a monsieur ceverrenus de brunne soldaet de tren la 12eme banteljon bies de 3eme companie du 3eme corp darmeije a saragossa espaengen13

en de copelementen aen jacobus de wijlde en zijne hijijsvrauwe en aen al mijne vrinden en kenusse

waer mede jk sluijde

ceverenus de brunne

Aantekeningen
1 Diksmuiden. 2 Veurne. 3 Geenszins. 4 Zodat: indien. 5 Geleden, doorstaan. 6 Sedert. 7 Oorlog. 8 Lerida, ten westen van Barcelona. 9 Mequinenza, bij Lerida aan de Ebro. 10 Seffens, aanstonds. 11 Of. 12 Spoedig. 13 "...Soldaat van de legertrein van het 12e bataljon bis (?) de 3e compagnie van het 3e legercorps in Zaragoza Spanje."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel