Brief Nr 229 Uit Spanje en Portugal

N 21 LOO

a monseur monseur pier peel commune van loo arendisement van veuren departement de la lis tot Loo sitou sitou furnes

franciscus van Egr(oo)

zeer beminde vader ende Moeder

jk wensche u Een geluck en Een zalijg nieujaer en al mij vrieden en susters en broeders jk laet u weten dat jk tot tolose1 ben lijggende in garesoeijn2 terde resement onder de nigentinste 19 compaje artalijrije3 en wij hebben in dertijg dagen van brugge tot tolose gegaen en wij hebben streken gepasseert van tweehonder uren bergen en in de bergen en groeijter nijet anders als Costaeen boemen4 en het volk lijeft daer meij5 en tussche terve6 en de Eerste streke was van drank was zop7 van apels genaemt siter8 en den tweden drank is wijn en daer en is niet anders en ik wesen9 daer wel van teten en drijnken want de wijn gelt maer 2 stuijvers voor een grooten croos10 en jk ben al gekleijt11 dan zoud ik wel geijren en Litke12 geld hebben want jk vrese van haest te Moeten vertrecken naer den slag want daer is groote aprensie13 van en jk sijn ars14 in het sute15 getrooken en tolose is Maer 21 uren van spaeen en wij hebben groten trijn gevoor16 op den sijnte barbedag17 want het is patroon van de kanonniers wij hebben vierwerk gemakt en geschoten met koonon en jk weese9 gekleeijt Met Een blaeve Casaeke18 met roode borden en Een hoeijge19 Met Een pluijme daer op en Mijn Maet is Een van helverdisge20 want daer en sijn geen naeder21 troseijm rijseman(t) dis nuijfEem22 Compaie

bemijnde vrijnden het gaet wel met mij en jk vraege u om haest geschrijft23 te hebben want ik sijn geel verwondert want hebt gedroomt datter * al dood wae(ren) van mij vrijnde en ik hebt 3 mael geschreven

frans van Egroo tot tolose

zeer bemijnden peter jk wensche u een salijg ni(eujaer) en aen jgijnija Leijman sijtou geschreven 4 daegen agter sijnte Looij24

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. Vergelijk brief 77 van dezelfde schrijver. 1 Toulouse. 2 Garnizoen. 3 Artillerie. 4 Kastanjebomen. 5 Daarvan. 6 Turkse tarwe, mais. 7 Sap. 8 Cider. 9 Ben. 10 Kroes. 11 Gekleed, in uniform. 12 Beetje. 13 Apprensie, waarschijnlijkheid. 14 Ergens. 15 Zuiden. 16 Een grote trein gevoerd: de bloemetjes buiten gezet. 17 Feest van Sinte Barbara, 4 december. 18 Kazak, lange soldatenjas. 19 Hoedje. 20 Misschien Elverdingen. 21 Nadere; soldaten die dichter uit mijn buurt afkomstig zijn. 22 Derde regiment, negentiende compagnie. 23 Geschrift, een brief. 24 Het feest van St.-Eligius wordt gevierd op 1 december; de brief dateert van 5 december 1804.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel