Brief Nr 230 Uit Spanje en Portugal

H 2 KNOKKE

Desen brijef zal men bestellen aen judocus van den Briele tot cnocke onder het conton van damme onder het andricoment1 van Brugge; sijto2

tot reijnen en brijtaien3 op den 29 junius j807

jck groetuij u vaeder ende moeder ende mijne susters ende mijne broeders jck laet weten dat jck in volle gesonteigt zijn ende dat gij geen verdriet en moet maeken over mijn want jck verope4 dat jck tusschen die5 en twee maenden in mijn vaederland sal zijn ende ook dat wij geene aremoede en hebben van als wij vertrokken zijn uijt die stat brugge op den 5 junius j807 tot dat wij gekoemen zijn tot reijnen en britaijen wij hebben getrokken den nomber van ii groete daegts6 ende wij hebben daer wel plijzier want wij zijn daer wel vergaert van confraeters7 want jck en pieter waege zijn te gaere8 maer cornelus die sitter die is van ons vertrokken uijt Brugge en wij en weten niet waer dat hij is ende ook wij zijn vertrokken uit brugge den nomber van iii9 mannen ende wij zijn maer tot reijnen gekoomen den nomber van 66 mannen ende wij zijn ook over bergen gij passcheer10 soo hoge als halle torre11 tot brugge en ook die staet brugge tot han12 die staet reijnen comt ook tot den nomber van i60 uren van malkanders13 en wij moeten daer bluijven tot dat wij geleert14 zijn ende jck versoijke u van ook te wijllen schriven naer mij soo haest als het kan geschieden mij onderteekent

joachum vanden briele op den 3 julij j807

ende wij en hebben geene van geel die roijte15 van kennesse gij gesien16 of17 isdijsreij van bruijno deirt die of gekoemen18 is van die graete hermeijre19 om ons te leijren tot reijnen en britaeijen
3de ligioen van reserve 2de bataillon de 6 compinij in garnizoen tot reinen

Dit is het tarahes20 dat gij moet stellen op mijn brief om naer mij te stieren naer reinen

Aantekeningen


Vgl. brief 232 en 243 van dezelfde schrijver. 1 Arondissement. 2 Op het adresblad is een verklaring toegevoegd vanwege de vader, luidende: "jck judocus vanden briele hebbe eenen Brijef ontfangen van joachim vanden briele zijn sone die Ligt tot reijnen in Brijtaien op den 20 van julij j806 3 de Ligeion van reserve 2 battel(j)on de 6 companie in garnisoen tot reijnen." 3 Rennes in Bretagne. 4 Verhoop, hoop. 5 Dit. Tussen nu (dit) en twee maanden. 6 "Het aantal van twee groten per dag"; een groot is een halve stuiver. 7 Collega's, medesoldaten. 8 Bij elkaar. 9 Driehonderd. 10 Gepasseerd. 11 De Halle-toren, de toren van het Belfort. 12 Aan. 13 De afstand is 160 uur. 14 Geïnstrueerd. 15 Van geheel de route: onderweg. Of: rote, rij, reeks (van kennissen)? 16 Gezien. 17 Tenzij. 18 Afgekomen, gekomen. 19 Grote armee, het grote leger. 20 Adres.
Over Joachim Vandenbriele zijn in de bevolkingsregisters van 1830 geen gegevens te vinden. Wel wordt aangetroffen zijn broer Vandenbriele Jacobus, arbeider van beroep, geboren te Heist op 14 november 1787, gehuwd met Bonny Francisca, geboren te Dudzele omstreeks 1788. Zij hadden drie kinderen: Jacobus, geboren 1826, Rosa, geboren 1827, en Petrus, geboren 1829, alle drie te Heist.
Cornelis die Sitter: vermoedelijk dezelfde als Dezutter Cornelis, hoefsmid, geboren te Knokke omstreeks 1793.
Alle andere in de brieven van Vandenbriele genoemde personen bleven onvindbaar in de archieven van Knokke en Heist.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel