Brief Nr 231 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

to* Langhemaerq bij st loijs bij pieter samijn in west vlanderen partiment de la lijs arrondisement van jper sito sito

Dezen 12 augustus 1807

Seer Beminden vader Ende moeder susters Ende broeder

jk En kan niet mankieren1 van ul te verkondigen de gesondheijd van mijne gesteldnesse2 zoo dat jk nog al mijn gesondheijd hebbe jk versoeke te weten van ul uwe gesteldnesse Ende jk hebbe geweest te brogge3 van den 13 tot den 23 van julius Ende jk hebbe ul nog verwagt geweest te brugge Ende het geene dat jk gehad4 hebbe onder den wegh jk hebbe Eenen brief geschreven Ende daermede naer huijs gesonden Ende jk versocht dat zij de complamenten zouden doen Ende jk versoeke te weeten als5 zij die gedaen hebben Ende jk Ende klaege niet van het gonne dat gij gedaen hebt voor mij jk peijse dat jk zal mogen komen met verlof naer mijn huijs bij twee ofte drie maenden als jk mij ExErsicie kan jk hebbe geErveert6 in mijn Resement den tweeden dezer maend to* venlo Ende jk ben ten uijttersten condttent7 tot voorder8 order Ende mijne camaraede masscheleijn is gerefformeert9 geweest Ende zij mogen hem alle dage verwaghten maer geen tijdt gedenumeert10 wanneer da hij zal Errijviren11 wij zijn onder het aghste risement Ende companie tot venlo pa*** *** *meus in verheus jk versoeke dat gij zoude de complamenten doen aen mijne goede kennesse

lodovicus samijn 1807

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 233, 235, 236, 237, 238 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Nalaten. 2 Gesteltenis, toestand. 3 Brugge. 4 Meegemaakt? 5 Of. 6 Gearriveerd. 7 Content, tevreden. 8 Verder, nader. 9 Réformer, afdanken, ontslaan uit de dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid. 10 Dénommer, noemen. 11 Arriveren.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel