Brief Nr 232 Uit Spanje en Portugal

H 2 KNOKKE

A Monsieur Judocus van den Brille journallier Demeurant a knocke Arrondissement de bruge 5em (?) Departement de la lijs en flandre A Knocke

A rennes Jn Bretanien1 Den 24 augustus 1807

Seer Beminden Vader Ende Moeder susters ende Broeders

Joachim van den Briele

Dezen Dient om UL te Laeten weten als dat Jck Jn volle gezondheijd Ben en Jck laet UL weten als dat Jck UL geheerden2 zeer wel ontfangen hebbe den 29 Julij 1807 waer over Jck seer verblijd was en dat gij Lieden godLof in staet van volle gezondheijdt zijt: gelijkerwis Jck verhopen Dat gij Liede(n) allegaeder nog Jn staet van volle gezondheijd zijt en dat Jck en mijn Cameraet pieter waege godt Lof in staet van volle gezondheijd ben en Jck Laet UL weten als dat wij al vier keeren Jn het vier3 geexseceert hebben en dat wij Jn het Exseceren op en neder de Bergen moeten Loopen en toen nog eens wede(r) met de Baionette tegen het Eerste Batleon4 vegten en wij hebben god Lof Jn het Exceceeren nog al plesier en het is Beter als Droefheijd, en Jck Laet u weten als dat wij al gekleed zijn met een witte veste en Broeck en een kasket5 gelijk de saseurs6 te voete seer Beminden vader Ende moeder susters en Broeders Jck Laet UL weten als dat wij alle daege staen7 om te moeten vertrekken maer wij en weten niet waer naer toe maer als wij zullen gearriveert zijn Jck zal UL de wete Laeten8 waer dat wij Liggen en Jck verzoeken UL van de Conplementen te doen aen andries Dhondt en zijn vrouwe en Jck versekeren UL van mijn sertificaet af te zenden voor Jacob mijn Broeder soo Jck het hebbe want het sal UL veel voordeel Doen in kas van Lotinge9 en gij en moet mij geen handwoorde10 zenden voor alheer gij lieden nog een Brief van mij ontfangen en heb UL oodmoedigsten en onderdaenigsten dienaer en Zoon

Zeer Beminden vader ende moeder

joachim vanden briele

Dezen brief heeft pieter van hove geschreven zoone van pieter van hove wo(nende) tot Clemsenskerke11 en geboortigh van knocke (die gij) lieden misschien wel kent en zijn Broeder is overleden die getrouw12 is geweest met marta Basstoen
en ook versoik UL van die compelementen te wijllen doen aen mijn confraeter jacobus v pauwaert als gij weet waer dat gij is
en ook versoijke UL van antoorde te wijllen schrijven o(p) mijn brief soo hoost als13 gij hem ontfangen hebt want wij en weten niet wanneer dat wij moeten vertrekken en ik verope dat UL brief wel sal te regten komen14

joachun van den briele

Aantekeningen
Vergelijk brief 230 en 243 van dezelfde schrijver. 1 Te Rennes in Bretagne. 2 Geëerde brief. 3 In het vuur, met scherpe munitie. 4 Bataljon. 5 Casquette, pet. 6 Chasseurs, jagers. 7 Op het punt staan. 8 De wete laten, verwittigen. 9 In geval van loting, bij het loten voor de dienst. 10 Antwoord. 11 Klemskerke (H 23). 12 Gehuwd. 13 Zo haast als, zodra. 14 Bedoelt: als ik vertrokken mocht zijn; de laatste twee alinea's zijn van een andere hand.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel