Brief Nr 233 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

a monseier pieter samijn tot Langemaerk arrondisiment d' jper departement de La Lijs sito sito Lamboureur1

Maestricht Dezen (5) september 1807

seer beminden vader Ende moeder

Naer ul gegroet te hebben schreve jk dezen alsdat jk ul brief ontfangen hebben met de kennesse2 van vijf kroonen geld, jk versoeke van ul dat gij zoude zenden duplicata van het geld van den Eersten brief wan(t) zonder dat En kan jk het niet ontfangen volgens mijne meninge is het geld in den post gebleven is tot venlo,

wij moeten Exsi(c)eren 8 uren dags En volgens mijne meninge d(at) het is om naer den zeekant te komen Liggen in garnisoen ofte wel wederom te keeren naer venlo zoo zijn seker wel onder peerdevolk Ende voetvolek met thien (of elf) duijst mannen in maestricht jk hebbe de complamenten gedaen van de glijke3 aen pieter Lanoij Ende hij zegt dat het nog al wel gaet Ende hij En gaet niet wederom schrijven hij zegt dat het al verlooren kost4 is jk versoeke van ul dat gij zoude zoo haest5 schrijven als gij kond want hoe Eerder hoe beter waer mijde jk blijve in gesondheijd Ende hope tot maestricht partiment de la meuse in firiEuse6 8 resement tweede batilion tweede companie gij moet het zoo stellen profisor7
Seer Beminden vader Ende moeder uL oodmoedigen dienaere Ende dienaeresse

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 231, 235, 236, 237, 238 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Laboureur, landbouwer. 2 Reconnaissance, wissel. 3 De complimenten evenzo, de groeten terug. 4 Kosten, vergeefse moeite. 5 Spoedig. 6 Département de la Meuse Inférieure, van de Beneden Maas. 7 Provisoor, voorlopig.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel