Brief Nr 235 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

a monseur pieter Samijn Laboureur1 tot langhemaerq arrondisiment de jper de partement de la Lijs

maestricht Dezen 30 sep(tembe)r 1807

seer beminden vader Ende moeder

Naer ul gegroet te hebben schrijve jk nog Eens dat jk verwoondert ben dat gijlieden schrijft dat gij den Eersten keer vijf fransche kroonen op gesonden heeft naer venloo En dat Er maer geErveerd2 En zijn drie fransche kroonen En Een vierde kroone, van den tweeden brief dat uL mij gesonden heeft En zijnder maer twee geErveert Ende gij schrift datter gij ook vijf op gesonden heeft van de thien dat gij schrijft En zijnder maer geErveert vijf En Een vierde kroone3 zoo ben jk verwondert dat gij schrijft is dat het zoo is dan moet gij naer den post gaen En daer van spreken dat het voorgevallen is jk hebbe ook naer den post geweest En daer vinden staen op den boeck zoo ben jk verwondert dat gij het zoo stelt op uwen brief de duplicata4 van den Lesten brief spreekt ook maer van twee kroonen En uwen brief van vijf dan5 peijse ik nog van in den tijd van vierthien daegen bij mijn huis te passeeren dat wij naer beloeijen6 zullen gaen is het zaeke dat ul gemeest7 is dan En moet gij geen antwoorde schrijven want jk peijse van vertrockken te zijn seer beminden vader Ende moeder ul oodmoedigen dienaere Ende dienaeresse

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 231, 233, 236, 237, 238 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Gearriveerd. 3 Vijf en een kwart kroon. 4 Het duplicaat van de wissel. 5 Vervolgens, verder. 6 Boulogne. 7 'Dat u zich vergist heeft'.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel