Brief Nr 237 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

A Monsieur pieter Samijn Laboureur1 a Langemareq arrondissement de jper Departement de La Lijs

maestricht Dezen 10 decembere 1807

Seer beminden vader Ende moeder

naer uE gegroet te hebben schrijve jk desen als dat jk verwondert Ben dat jk geen antworde En hebbe jk hebbe den 11 augustij 18072 uE Eenen brief gesonden En jk En hebbe nog geen antworde gehad daer En boven schrijve jk als dat jk in maestricht ben En jk ben nu jn het 1re regement provisoire3 2eme batellion 2eme compaignie jk versoeke dat uE zoud willen wat geld op senden om wat winter kleederen te koopen

waer bij jk uE schrijve de complimenten aen uE vader Ende moeder broeders Ende susters En aen ooms Ende moijen4 En aen mijn goede kennissen En dat jk nog in goede gesontheijd ben god sij geloof En dat jk pieter Lannoij in maestricht gevonden hebbe En dat hij in goede gesontheijd is En het dat het ons plaisier was En dat uE zoud willen de complimenten doen van lannoij aen sijn vader Ende moeder En aen carollus sammijn En aen het geel het huijsgesin En dat masschelijn gereformert5 is geweest als6 hij nog niet thuijs gekomen is En als7 de gene die gereformert zijn door geld als zij nog Eens moeten het coesal8 passeren waer mede jk blijve met afwagtinge En respect Beminde vader Ende moeder

uE oodmoedigen Ende onderdangen Dienaer

Ludovcus samijn

addres au premier regiment provisoire 8 batellioen 4 compaignie a maestricht depertement de La muse jnfirieuse9

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 231, 233, 235, 236, 238 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 De brief van 12 augustus; brief 231. 3 Voorlopig gevormd regiment. 4 Tantes. 5 Ontslagen uit dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid. 6 Of. 7 Dat. 8 Conseil, raad; ze zullen nog een keer geïnspecteerd worden. 9 Departement van de Beneden Maas.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel