Brief Nr 238 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

a monseur pieter samijn tot Langhemaercq conton d' jper partiment de La Lijs sito

Reims Dezen 4 januarius 1808

seer beminden vader Ende moeder

Naer ul hertelijck gegroet te hebben schrijve jk ul Dezen brief als dat jk ul brief ontfangen hebbe van den 21 Depto1 1807 waer uijt dat jk kome te begrijpen dat mijn broeder gaet moeten Loeten met den allerEersten2 En dat ul mij komt te versoeken om Een certeficat voor hem maer het is onmogelijk Een af te senden in dit moment maer ik gaen vertrekken van morgen of maer zoo haest als dat3 ik in mijn koir4 zal komen dan zal ik mijn beste doen om hem Een af te senden En van5 het geld die ul mij gesonden heeft is niet wel geErveert6 ik hebbe ontfangen den brief met de connisanse7 tot reims maer het geld die ul in den post gegeven heeft is gegaen tot renne in bruteingen8 maer den post van hier heeft geschrijven naer jper En den post van jper heeft geschrijven naer renne En ik ben alle dage het geld verwachtende En den postmeester ook waer mijde9 jk ul zijn wenschende Een goed geluijk En Een zalijg nieuwjaer En geheel de familie maer jk peijse van het naeste jaer zoo Luijde niet te moeten schreijen want ik verhope van ul nader te wezen jk En hebbe niet veele weg10 meer te doen doch nog En hondert vijftig uren tot bordou11 waer mijde9 jk onderhoude mijne riligie12 En al het geene dat ul mij vooren gehouden heeft

Seer Beminden vader Ende moeder En alles is wel genezen

ul oodmoedigen dienaer Ende dienaeresse

Ludovicus Samijn 1808

gij En moet geen geld opsenden als ik niet En schrijve

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 231, 233, 235, 236, 237 en 239, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 De passato? (van de voorbije maand). 2 Met den allereersten: zeer binnenkort. 3 Zohaast als dat: zodra. 4 Corps. 5 Wat betreft. 6 Gearriveerd, aangekomen. 7 Reconnaissance, wisselbrief. 8 Rennes in Bretagne. 9 Waarmee. 10 Afstand. 11 Bordeaux. 12 Religie, godsdienstplichten.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel