Brief Nr 239 Uit Spanje en Portugal

N 69 LANGEMARK

a monseur pieter samijn tot laengemaerq arrondisement conton d' jper de partement du La Lijs sito sito

Bourdou1 Dezen 5 februarius 1808

Seer Beminden vader Ende moeder

Naer (ul) hertelijk gegroet te hebben schrijve ik ul dezen brief als dat jk werderom sende de connisanse2 van het geld die ul mij opgesonden naer reims in het hospetael den 30 9bre3 1807 om wederom te doen hesen4 (?) En van het certeficat die ul mij gevraegt heeft voor mijne broeder het is onmogelijk te vergregen5 want jk meijne van hier ook niet lange meer te bleven wij moeten nog hondert vijftig uren marsieren tot portegael om onse resement te hebben En ik peijse als ik daer Eenigen tijdt geweest hebbe dat jk zal mogen wederkeeren naer mijn depo om Een clate6 gelijk ik nog vier weken gedregen hebbe En de drie croonen die gij mij opgesonden heeft naer maestricht jk hope van te ontfangen te portegael En als jk nog ander noodig hebbe ik zal schrijven

Seer beminden vader Ende moeder

ul oodmoedigen dienaere Ende dienaeresse

l. samijn 1808

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 231, 233, 235, 236, 237 en 238, wellicht alle van dezelfde schrijver. 1 Bordeaux. 2 Reconnaissance, wisselbrief. 3 November. 4 Eisen, opeisen? 5 Verkrijgen. 6 Kleed, uniform.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel