Brief Nr 24 De Veldtochten in het oosten

H 109 EESEN

om voort te bestellen aen Joannes baptiste becuij (tot) Eessen

Dezen 17den februarijus 1807

zeer beminden vader ende moeder

Naer uw gegroet te hebben ik laete weten den staet van mijne gezondtheijd Jk hope dat met uL oock al zoo is vader Jk ben van parijs vertrocken den 8sten nofembre van daer hebbe moeten gaen naer moeijans1 in duijdsland daer hebben wij wederom moeten vertrecken naer Essenland2 de stadt genaemd Kassel van daer hebben wij door gans het land van hannoeveren gepaseert ton3 hebben wij door mechelbourgs land dan ben Jk nu in pruijssenland in de stat genaemd werlien4 daer hebbe ik veerthien dagen ingeweest dar heb ik nog geen armoed gehad maer wij al dage in riesche5 van te moeten vegten of te vertrecken naer de stad koolberg6 waer de pruijsen soldaeten in zijn daer zullen zoo veel franschen hun leven laeten daer hebben de franschen en de pruijsen veel geslagen in lubiek7 en berlien dhoofdstad van prijssenland vader ik versoeke dat gij geen droefheijd zou maeken want ik maeke ook geen droefheijd want Jk verhope van nog weder te keren Jk verzoeke dat gij liever Een gebedt lezen ofte dickwels misse horen voor mij want Jk die kan niet ik hebbe noijt geen tijd nog in dat land doen zij haer8 geen misse in de stad werlien daer zijn wij maer met 5 hondert soldaeten in en daer moete ik al drie dagen op wagt En Jk ben al dage in riesche5 van te moeten vegten En Jk hebt nog niet ge***ceert nu moete Jk alle dage ag vader en moeder Jk ben zoo verre van uw ik ben meer als drije hondert uren ik hebt veel gezien bergen die zoo hoog waeren als ik zien konde bergen van ijsser van calsijtsteenen9 molensteen ardunsteen kalcberg(en) *** duijdsland door gemasiert tachentijg uren anders niet En was als bergen (en) huevels daer enis niet geen vruchten10 anders niet als bomen in annoeveren daer hebbe ik door Een veld gegaen daer anders niet en was als Eet11 en zand honderd uren verre dat wij op Een geheel dag daer geen huijzen en zag tot dat wij in de stad quaemen

vader Jk verzoeke dat gij zou willen de complementen doen aen al mijn vrienden dat nog in volle gezontheid ben En dat Jk nog verhope van weder te keren Jk ben onder de saseurs12 van twalfste rezemant t' derde battellion de Eerste conpanie als Jk weg gekomen ben dan hebbe ik uw zien ween13 daer hebbe ik op den weg dickwels geweent maer nu hebbe Jk het al vergeten dan is het nog maer vier maenden en zeven dagen dat ik weg ben maer hebt menijg mael zoo moede geweest dat ik geen been konde roeren ik heb nog twalf uren op Een dag gegaen14 met zak sabel patroontas vijsijcke15 alls ik hebt tot parijs al mijn kleers verkogt en hebt daer verkleed16 geweest in parijs daer heb ik veel wijn gedronken voor twee stuvers de kanne daer is wijn genoeg gehele stucken17 druijven

Zeer beminden vader Ende lieve moeder dat al mijn wenschen en Jk blijve *** mijn kontantement18 ul dienaer en zoon

Jacobus becuij ***

Dezen 19e febrij 1807

Aantekeningen
1 Mainz. 2 Hessen. 3 Toen. 4 Misschien Wolin. 5 Risque, gevaar. 6 Kolberg (Kolobrzeg), aan de Oostzee in Polen. 7 Lübeck. 8 Helegaar, helemaal. 9 Kasseistenen, straatstenen. 10 Veldvruchten; er is geen landbouw. 11 Heide. 12 Chasseurs, jagers. 13 Wenen. 14 Gelopen. 15 Geweer. 16 Gekleed in uniform. 17 Stukken, akkers. 18 Tevredenheid, goede stemming.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel