Brief Nr 241 Uit Spanje en Portugal

N 76 GELUVELD

A monsijir p j planckeel a gheluvelt conton de ipre departement De La Lijs a gheluvelt cijto cijto

Antwerpen Desen 16 Maerte 1808

Zeer bemijnden Vader Ende Moeder zusters Ende broeders

Naer u:l gegroet te hebben laet ick ul weten als dat ick in valle1 gesonteijd ben soo gesondt als tus2 ick verhope doo3 godts gratie dat minen brief u.l. in valle gesonteijd sal vinden ick laet ul. weten dat ick in groote hope En vreeze geleeft hebbe want wij hebben de revuije gepaseert4 dan hebben der vele hunder couse5 gehad en vele goedt gekuert om onder ander resimenten ick hebbe in droefheijd geweest om dat ick nog moest bliven maer dien moesten onder ander volk gaen die hebben nog veel meer droefheijd want wij zin nog veel beter als onder ander volck want als wij niet en werken wij treckken gelick ander volck dan en moeten wij niet doen en als wij werken wij trekken goeden pre6 die het principaelste7 is dat wij sauver8 zijn ken hebbe in geen vier maenden Een luis ontrent mij gevonden haermoe9 en hebbe ick niet dog wijlde10 en is hier niet gi hebt mij geschreven dat gi mij sout komen besoeken het sout mij groot pleisier doen als gi komt gi moet mijn zalver gispen11 mede brengen en mijn beste schoen als sij goedt sijn en kousen gi komt mijn sijden vesgen12 me brengen dog daerom en geef ick niet schreft mij alle nieusgeden13 dat versoeke ick uw

Doet de complementen aen fransoose vulstekers als gi haer alsoo naemt14 en aen geheel het huisgesint dat ick haer dankbaer ben nog niet om het geldt maer om haere Jonste15 segt haer dat ick haer gedachtig wesen zal in onse companie is er Een waersegger dien heeft mij geseijt dat ick bijn16 drie maenden in liberteijd17 zal sijn ick denke dog voor waer dat het niet lanck sal dueren den Eersten van het naeste maendt wi gaen weer de revoe paseren4 voor den inspektuer seneral18 dan kone ick mijne conse19 verkrigen nog drie weken gaen ick werken in het matsen20
Mon chere pere ci vous pouvez manvoeijers quelque argans sa mes fera un grand plaisir21
Waer Mede ick blive in afwagtinge

Zeer bemijnden vader Ende moeder susters Ende broeders hooms ende moien22 waer mede ick beve23 ul: allegader dienaer en getrouwen Zoon

Pieter Joannus Planckeel

de complementen aen alle goede kennessen

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 100, 156, 252 en 257 van dezelfde schrijver. 1 Volle. 2 Thuis. 3 Door. 4 De revue passeren: geïnspecteerd worden. 5 Congé, ontslag uit de dienst. 6 Soldij. 7 Voornaamste. 8 Zuiver. 9 Armoe, ontbering. 10 Weelde, overvloed. 11 Zilveren gespen. 12 Zijden vestje. 13 Nieuws. 14 Noemt. 15 Gunst. 16 Binnen. 17 Vrijheid. 18 Inspecteur generaal. 19 Congé. 20 Metselen. 21 "Beminde vader, als U mij wat geld kunt sturen, dan zal me dat een groot plezier doen." 22 Tantes. 23 Beve, bleve: blijf.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel