Brief Nr 242 Uit Spanje en Portugal

N 2 KLERKEN

A Monsieur Monsieur J: Vallaeijs dumerant1 a Clercken canton dixmuide arondisimant Veure Dept. De La lijs A clercken cito cito

uijt parijs Den 1182 april 1808

Zeminden vader Ende Lieven Moeder Seusters Ende Broeders

Naer uL van herten gegroet te hebben van daten 3 april 1808 waer uijt ik verstaen hebben als dat gijl: noeg3 al te saem in voelle4 zijt het t' geene mij veel pleijsier doet Ende van mijne twege5 ik hebbe mijne voelle gesoendtheijdt Bekomen waer over ik godt selve loven Ende bedanken zeer lieven vader die ses fransche croonen dat gijl: mij af gesoenden heeft ik hebbe die zeer goedt ontfangen den 9 april waer mede gijl: mij veel pleijsijer gedaen heeft Ende ik laete ul; weten als dat ons Rigement uijt parijs vertroecken is den 25 maerte lest de welke daer zijnder conscrius6 toe gekomen En als wanneer dat zij geleert zijn wij gaen te samen naer het Rigement masieren Zeer lieven vader ik versoeke dat gijl: mij zoude laeten weten af7 Er geen van mijne broeders in het ongelukkig loet8 gevallen En zijn En het t' selve van mijne goede kennissen ik verstaen ook goedt dat gijl: vraegt af Jacobus Beccu van Eessen9 noeg in het leven is maer ik laete ul; weten als dat hij den 14 julius 1807 den laesten slaeg doedt geschoten geweest heeft En gloefdt het frij want ik hebbe het goedt geinformeert aen twee van mijne naeste kennissen die hem hebben zien doet voellen10 het t' geene mij vele pijnne11 gedaen heeft zeer lieven vader, ik versoeke van ul; dat gij mij zoude noeg Een guni12 geldt af zenden want wij verwachten van in het koerte13 te moete uijt parijs te vertrecken naer de kaenten van pourtugael Ende zeer beminden vader Cousin de vloo doet uw de groote complimenten En aen zijne moeder Ende hij verhoept van aelle dage zijn Consije14 te hebben Ende ul: in koerte dagen15 te zien Ende ik hebbe de Eere En het geluk van ul; al te saem minsaen16 te te groeten met de complimenten uijt den groendt17 mijns herte En ik versoeke antwoorde van ul; ocito

Josephus Vallaeijs 1808

ul; oodt: Dienaer Ende gehoorzaem zoone

Aantekeningen
1 Demeurant, wonende. 2 Wellicht: 28ste. 3 Nog. 4 Volle (gezondheid). 5 Wat mij betreft. 6 Conscrits, dienstplichtige soldaten. 7 Of. 8 Lot. 9 Vgl. brief 24. 10 Vallen. 11 Verdriet. 12 Guinee, rekenmunt ter waarde van 21 schellingen. 13 In het kort, binnenkort. 14 Congé, ontslag uit de dienst. 15 Binnenkort. 16 Minzaam. 17 Grond.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel