Brief Nr 243 Uit Spanje en Portugal

H 2 KNOKKE

A Monsieur Andre D' hont maire1 de la commune de cnocke arondissement de Bruges Departement de la Lijs om te bestellen aen judocus vandenbrielen tot knocke

tolode2 Jn spaenjen Den 19 meije 1808

Seer Beminden vader Ende moeder susters Ende Broeders

Dezen dient om aan UL te laeten weten als dat Jk Jn volle gezondheijdt Ben Ende Jk laet uw weten als dat Jk niet Eerder en hebbe konnen schrijven want sedert dat wij uijt reinen3 vertrokken en wij nog toe nievers geen vaste rustplaetse gehadt want wij hebben schier Dag Ende nagt moeten marcheren want Jk laet uw weten dat wij al thusschen de vier en vijf hondert ueren van ons huijs sijn maer Jk versoeke dat gij lieden daerom UL moed en courasie4 niet en soude verliesen want als het den almogenden Belieft Jk en ben nog niet te verre om naer huijs te comen want Diseradert die heeft wel sijn congee5 gekregen Ende Jk versoeke * van zoo gouw gij Dezen Brief ontfangen hebt dat gij mij aenstonds antwoorde senden omdat Jk soude weten hoe dat het met UL en met mijn familie gaet Ende jk versoeke dat gij soude soo goet sijn van aen pieter Claes te laeten weten als dat sijn soone overleden is den 26 December 1807 tot vitoria6 in spaenjen in hospitael en zijt soo goet van de conplementen te doen aen sijn moeder susters en Broeders en jk versoeke van mij de wete te laeten7 waer dat gijlieden nu woonagtig sijt want als als Jk van huijs quaem daer was spraeke van te verhuijsen vermits den pagt uijt was en gij moet mij dat laeten weten waer dat gij tegenwoordigh woont want als Jk nog ander Brieven sou schrijven dat Jk mijn addres soude daer naer schrven ende Jk laete UL weten zoo dat wij nu nog eens vertrekken wij moeten naar Cadix8 nog voorder9 in spaenjen om te ambarkeeren10 en onze route is om to Brest in Bretanien aen te Comen want het is te verre om te voete te Comen want sij souden ons te veele schoen moeten geven want de franschen zijn trekkers maer geen gevers

maer jk gaen UL laeten weten van dat landt van spaenjen dat is een landt den Eenen berg tegen Den anderen soodat gij voor geen alf uere verre en kont sien ende Bergen sijn soo daenig hoogen Dat De wolken moeten klemmen11 om daer op te geraeken en Jk laet12 als dat wij een streeke van dat landt gepasseert hebben waer niet en groejde of en Bloejde maer wij sijn nu in de Beste streke van dat landt waer daet er niet te Cort en is want sij verkoopen het schoen wit Brood maer vijf groote13 en fijgen en rosijnen en appelssijna voor een kleen sommeke geld kont gij uwen Buijk vol Eeten Ende Jk versoeke van de Conplementen de doen aen mijn beste kennesse ende geheel mijn familie UL oodmoedigen en onderdaenigsten Die(naer) ende Soon

Joachim vandenbriel

Dat is mijn adres amonsieur monsieur van den briele grenadier Dans la 3e ligion 2 Batalion 2e Coor d' armee14 a garnison a toloda in spaenjen
jk profiteren van de occasie15 om ul: deeze weijnige worden te schrijven, en ul: te zeggen als dat ik nog alteijds in goede gezondheijd ben, ik zoude ul geschreven hebben van cadickx16, zonder den oproer van de burgerdereij van de stad madrid en de boeren van het omliggende die voor den tweeden mael gerevolteert17 zijn, tegen de fransche troupe die 'er in laggen de spaensche soldaeten hebben ons de hand gehouden18, nogtans hebben de boeren ontrent drij ondert zieken van het hospitael vermoord wij zijn alle daegen in nood, van 's nagts vermoord te zijn van de burger(ije), wij nemen al middelen van vorzienigheijd19 om ons niet te laeten s(u)preneren20, ik heb geen ongerusth(eijd) in mij ik *** tog doen als eenen braeven soldaet.

wij verwagten alle daegen van te vertrekken naar Cadickx, maer de revolte is mogelijk ons te doen terug keeren naer madrid. voorders geen nieuws. ik eijndige opende21 ul in goede gezondheijd zeijt. Waermede ik blijve

ul: onderdaenigsten

zoon * hert* sergt.

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 230 en 232 van dezelfde schrijver. 1 Burgemeester. 2 Wellicht Toledo. 3 Rennes. 4 Courage, goede moed. 5 Congé, ontslag uit de dienst. 6 Vitoria in Noord-Spanje. 7 De wete laten, berichten. 8 Cadiz. 9 Verder. 10 Scheep te gaan. 11 Klimmen. 12 Vul aan: weten. 13 Tweeëneenhalve stuiver. 14 Corps d'armée, legercorps. 15 Gelegenheid. 16 Cadiz. 17 In opstand gekomen. 18 Iemand de hand houden; iemand helpen? 19 Voorzichtigheid; middelen van voorzienigheid: voorzorgsmaatregelen. 20 Verrassen, overrompelen. 21 Hopende.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel