Brief Nr 245 Uit Spanje en Portugal

H 123 TIELT

A Monsieur joseph Ellebuck demeurant1 a thielt Canton de thielt Departement De La Lis Par Bruges cito cito Bruges

S***en (?) dezen 24 September 1808

Zeer Beminden Vader Zuster Ende Broeder(s)

ik en kan niet naerlaeten van aen Ul al tesamen de Complimenten te doen, en ik Laet aen Ul weten als dat ik god Lof nog in goede gezondheijd ben, alzoo ik verhoope dat Gij Lieden ook nog alle in goede gezondheijd zijt ik Laet ae Ul weten als dat ik nu al twee honderd vijftig uren gepasseerd hebbe, en dat ik nu op dertig uren van mijn vaderland passeere en nog niet eens naer huijs mag komen, gij kond wel bedenken, dat in het voor mij eene groote droefheijd is zoo naer2 bij mijn huijs te passeeeren, en niet mogen voor eenen Corten tijd bij Ul komen, ende ik moet nu nog twee honderd uren voorder marcheren, vermits onze route Bestemd is, om te gaen naer Bajonne3 in Spagnien, alwaer wij eenen korten tijd zullen verblijven, hierom is het Beminden Vader Zusters ende Broeders dat ik van Ul verzoeke zoo haest als gij mijnen Brief ontfangen hebt van mij te willen antworde schrijven alzoo ik verhope dat gij niet en zult mankeeren4 doch Beminden vader en maekt daer in geen droefheijd want ik verhope van nog bij UL te komen ik doen ook grootelijks de complimenten joseph (ellebuck) aen mijnen zwaeger, ende ik en zal u noijt vergeten zoo lang als ik zal Leven ik Laet aen Ul weten het sertificaet dat gij mij gevraegd hebt dat ik het niet en heb konnen afzenden vermits mijnen Capiteijn bij de Compagnie niet en is maer ik verzeker u zoo haest als het mogelijk is van een sertificaet af te zenden

ik doen de Complimenten aen u mijnen vader zusters en Broeder en aen alle mij vrienden en kennisse ik en vraege van Ul geen geld maer het kan zijn dat ik in korten tijd dat ik het zal van node hebben

hier mede blijve in afwagtinge van antworde met respeckt Ul Dienaer en zoon

nicolas houtecer

mijn adres a Monsieur nicolas houticer soldat dans Les 8'eme Compagnie 2'eme Bataillion des sapeurs atache au primier Corprs darmee a Bajonne5

Aantekeningen


Vergelijk brief 240 van dezelfde schrijver. 1 Wonende. 2 Dicht. 3 Bayonne; hij is, waarschijnlijk via Luik en Reims, op weg naar Bayonne maar daar nog ongeveer 1000 km. vandaan. 4 Nalaten. 5 "...soldaat in de 8e compagnie 2e bataljon van de loopgravenmakers, toegevoegd aan het eerste legercorps in Bayonne." In ander handschrift is toegevoegd: "hoe veel geld dat hij gehad heeft op zijn kleederen van theuren (?) fraijman, en aen wien dat hij zijn hemden en zijden halsdoek gegeven heeft en wat dat met zijn dingen moet gedaen worden."
Houttekier, Nicolaas, geboren te Wingene op 30 januari 1782 als zoon van Emanuel Houttekier en van Marie Coolens. Hij trouwde op 17 september 1817 met Reine Hinderickx.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel