Brief Nr 246 Uit Spanje en Portugal

H 36 BRUGGE24

A Madame La Vuve Godaert, Demeuran Dans La Rue de Casque En flandre A Bruges citot citot Depart. De la lijs1

Lilledaix2 Den, 23, 8bre3, 1808

Zeer, Beminden, Moeder, En, Broeders,

ik schrijve U om u te laeten weeten als Dat ik uwen Brief ontfangen hebt gedacteekent, van den, 20 7bre4 en ontfangen den, 29. der maend, 7bre, met 8 franc. 88 Centim, het welke geld ik ontfangen hebben, Den 22. der maend. 8bre, het goone5. mij groot plaisir. gedaen heeft En hebben u van herten te Bedancken hebben,, zoo gezegd. ook van matante, En mij oncle, annoot. En zeggen Dat ik in volle gezondhijd zijn gelijk ik verhoope van huw En van Ul. waer het anders, het mij groote pijne6 zoude doen, voor mij ben tegenwoordig. in volle gezondheijd zijn Buijten Dat mij Been *** gelijk Blijf en hebben al differenten7 in het hospitaele geweest met mij Been En het Blijft altijd gelijk, ik zeggen ook moeder als, dat gij zouden willen zeggen aen de menschen van Moermans, en van masijn als dat zij niet en moeten ongerust zijn incas dat8 zij nog geen Brief, ontfangen want zij zeker in spaengen liggen en het is wel *** Dien Brieven uijt Spaengen ontfangen; incas (ik) ook moeten gaen moeder, gelijk wij ons alle Daege verwagten, en moet gij noeijt ongerust zijn, maer gelijk9 het nu meest al gedaen10 is in Spaengen, en dat de Engelsche in portugael. liggen en hebben wij nu zoo geen groote rijske11; de fransche zijn meer als zestig heuren agteruijt geslegen van De Brigands12, pour tant13 ken zou (er) niet om, geven Dat ik moeste Daer naer, toe gaen, want ik wel corrieus14 zijn, hoe het daer al is. Daer Buijten moeder verzoeke ik dit Belliesie15 te bestellen op de gaen marck16, tot van hardenberg, in de Backerie; zonder, faute17: want hij het mij wel versogt heeft, als het u Belief moeder van mij te antwoorden Doet *** want het mij altijd groot plaesir Doet als ik van huijs hoort voo(r) mij paert18. zal ik (u) schrijven als ik voorder19 zal weeten al20 ik moet naer spaengen gaen ofte nie, mijn Complementen aen mij *** en tante annoot, en voorder geheel de famille, en goede kennisse, en al Die paert van mijn gesondheijd. nemen21, en vragen u, Den zegen, en Benicdiete22 adieu moeder

uwen, zoone Louis Godaert

Mijn adres A Monsieur Louis Joseph Godaert soldat au 66 regiment d' jnfanterie de ligne 4eme compagnie 5eme battaillion a lilledaix departement de la Charente inferieure23

Aantekeningen


Vergelijk brief 129 van dezelfde schrijver. 1 "Mevrouw de Weduwe G., wonende in de Helmstraat in Vlaanderen in Brugge, spoedig, departement van de leie." 2 Ile d' Aix, klein eilandje voor Rochefort. 3 Oktober. 4 September. 5 Hetgeen. 6 Verdriet. 7 Verschillende (keren). 8 In het geval dat, indien. 9 Aangezien. 10 Voorbij. 11 Risque, gevaar. 12 Guerillasoldaten. 13 Nochtans. 14 Curieus, nieuwsgierig. 15 Wat genoteerd is op een ingesloten billetje. 16 Graanmarkt? 17 Zonder mankeren, beslist. 18 Van mijn kant. 19 Verder, nader. 20 Als: of. 21 Prendre part à, deelnemen in; die belangstellen in mijn gezondheid. 22 Benedictie, zegen. 23 "...soldaat in het 66e linie-regiment infanterie, 4e compagnie, 5e bataljon, op L'Ile d'Aix, departement van de Beneden-Charente." 24 Wijziging volgens Debrabandere.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel