Brief Nr 247 Uit Spanje en Portugal

O 4 OOSTROOZEBEKE

a monsueir (m)onsueir loewij desmet commune de oostroobeke conton de corterijck departement de la lijs sitoeij sitoij

Dezen 28 october 1808 tot rochelle1 in vrankerijck

zeer beminden vader ende moeder

jk laet ul, weeten dat ik nag in volle gesondheijd zijn en jk verhope dat ul, ook nog in volle gesondheijd zijt, nu laete ik ul, weeten dat wij in portugael groote armoede gehad hebbe door de orzaeke dat alles bregaens2 geworden zijn din kwamen om ons alles te dooden zoo zijn wij daer tegen moeten opstaen en alles gedood dat wij in portugael vonden en twee steen in asschen gebrand genaemd nazareth3 en evora en daer bij al de ander geplundert zoo dan wij prtegael bijnaer geheel vermoort hebben wij dooden al dat wij vonden toe De kinderen in de wiege toe zoo is den engelsman dat gewaer geworden en is gekoomen om portugael te helpen zoo dan wij dan moeten tegen de engelsche vechten twee dagen sterk en wij hebben daer den slag verlooren en al voor prusijnier4 gepaekt geweest zoo hebben de fransche ons afgekocht van den engelsche en ons Doen bringen op de zee met de schepen in vrankerijck zoo dan wij 48 dagen op het water geweest hebben en zoo goet als vergaen hebben van den onger ende dorst want wij hadden maer eten voor 10 dagen en wij hebben zoo verdoelt geweest door het slecht weder dan wij moeten 48 dagen vaeren ock laet ik aen ul, weeten dan wij met 50 duijsend mannen in portugael gegaen zijn en daer van levend wederom afgekomen ontrent de 20 dust, nu vrage ik aan ul, naer de niemaeren5 van vlaenderen en van mijn famelie en ock zegge ik aen mijn broere pietrus als hij een sertifcat6 van doen heeft dat hij het mij moet seggen nu vrage ik aen ul, vader vier geneen7 als het u belieft dat gij het sou sitoij opsenden doet de complementen aen geheel de familie zeer beminden vader ende moeder ul oodmoedigen dienaer ende zoon franciscus de smet mijn addres sasueir a pied8 a 15 resement 2 companie 3 batailloin 2 devision de infantrie legere9 a rochelle

a dresse a sieur francois de smet chasseur a pied du 15 regiment 2e comp. 3 batt. 2e division d' Infanterie Legere A Rochelle10

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 La Rochelle. 2 Brigands, ongeregelde soldaten, guerillastrijders. 3 Nazarè, aan de westkust. 4 Als krijgsgevangenen. 5 Het nieuws. 6 Certificaat. 7 Guinjes, guineën: rekenmunt ter waarde van 21 schellingen. 8 Chasseur à pied, jager te voet. 9 Lichte infanterie. 10 Dit laatste adres is toegevoegd in een andere hand.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel