Brief Nr 248 Uit Spanje en Portugal

H 119 WINGENE

A Monsieur Mr Pierre Scherrens Cultivateur1 a wijngene Canton de ruijsseled2 arrondissement de bruges Departement de la lijs sitto a flandre

Baijonne Den 28. 9re3 1808

Beminden vader en moeder zusters en broeders en vrienden,

naer UL: uijt'er herten gegroet te hebben dient dezen om UL: te laeten weten als dat in goede gezondheijd ben en ik verhoope van UL: het zelve want dat4 het anders waere het zoude mij groote pijne5 aendoen maer ik wete niet wat peijzen6 dat ik geen antw. en krijge van UL: en dat ik al tot drij mael geschreven heb en ook den laesten brief die ik geschreven hebbe heb ik voor zeker gepeijsd van mijn Conge7 te hebben maer den forier8 heeft mij bescheten9 als ik peijsde dat al voor mijn Conge geteekend zoude zijn hij en hadde den Curegijn10 Majoor daer nog niet af gesproken maer hij en heeft geen oortjen van mijn geld gehad. maer ik moeste drij Louien11 geven als ik het hadde voor hij den Curegijn Content stelde. maer nu moet ik in de plaetze12 naer Spagnïn waer ik met Couragie13 naer toe trekke want ik zal daer zeker mijn Conge of dood zal hebben maer schept ook maer moed ik hoope dog weder te keren na mijn vaderland, maer ik verzoeke van UL: een goed gebed want een soldaet heeft zeldens occasie om te lezen14, en ook wensche ik UL: eenen zaligen hoogtijd van keersdag15 met veel naer-volgende. en als gijl. mij geld opgezonden hebt ik en zal dat niet ontfangen want daer komt geen geld nae Spagnïn ik hebbe veel aermoede16 geleden maer ik ik vreeze van nog meer te moeten lijden in Spagnïn want men krijgt in eens logement17 nog al-te-mets wat en in Spagnïn zal men niet krijgen want het zijn al bregans18 wij hebben 'er al drij hooppen19 tegen gekomen, en daer zijn 'er nog eens 2000 gevangen maer Bonnaparte is portegael gans kwijt en hij heeft gezeijd dat hij portugael moest weder hebben of dat hij wilde zijn kroone quijt zijn. En het volk dat daer waers en is niet peijselijk20 en als het alzoo gaet gelijk den anderen keer hij zal hem niet stijf beloven want hij heeft een 40-00-000 soldaeten gevangen geweest hij hadde tegen vijf monarken21 te doen en den Engelsman heeft ze22 alte-mael laeten weder keeren zonder geweire en zij hebben ze al hun geweir gelaet(en) hadden z' hun geweir ontnomen geweest zij hadden al voor een Jaer en een dag mogen naer huis gaen. gijL: en moet nog niet schrijven voor dat ik nog eens en schrijve en is dat ik in drij maenden niet en schrijve peijsd maer dat ik dood ben en schrijve niet manqueert niet23 van voor mij te lezen24 en ook wensche ik UL: een goedzalig Nieuw-jaar en een zalig lang leven; De menschen gedoen hier al hun land werk met ossen en koeijen want ter zijn geheel weijnig peirden anders riddepeirden25 en de straeten liggen vol van de doode peirden en zij bakken hun brood hier meest van de tussche-terwe26 en 't is zoo of paktaerten27 en zoo nesch28 dat zij het roosten29 eer dat zij het eten, en zij gaen gekleed gelijk de zotten het vrouw-volk draegen de hoeden en het en 't mannevolk de mutzen;

De Complementen aen geheel mijn familie en kenne(sse) en gebeuren en aen Verongstraetens en Jean Sonneville en Jos*** Sart**l en zegt dat ik zijnen brief niet gehad en hebbe en de bezondere Complementen aen mijn Ooms en Moeijen30 En doet de Complementen Jean Nottebaert van zijnen zoon als dat hij in het h(ospit)ael is tot Rochefort en aen Jacobus Brusseel als dat zijn broeder in het hospitael is tot la rossil31 en van Daele is 'er (oo)ck doet de Compl. aen smettje en ook als ik tot Rochefort geweest en hebbe ik bij nottebaert niet mogen gaen het welk bij groote pijne aendede waer mede ik blijve UL: zoon Ja tot de dood toe.

Beminden Vader en Moeder Susters en Broeders en *** Baijonne Den 28 9bre 1808

UL: Onderdanigen zoon

Pieter Scherrens

baijonne is de laeste stad van vrankrijk en dat is 280 ueren van huijs en zij hebben ons hier 35 kardossen32 gegeven om dies wille van de bregans33

Sesenij

ik verzoeke de Complimenten te doen aen Jean Scherren mijn oom

Aantekeningen


Vergelijk brief 244 van dezelfde schrijver. 1 Landbouwer. 2 Ruiselede (I 223). 3 November. 4 Als. 5 Verdriet. 6 (Te) denken. 7 Ontslag. 8 Fourier. 9 Bescheten, van beschijten, bedriegen. 10 Chirurgijn, arts. 11 Louis d'or; munt ter waarde van 10 tot 24 franc. 12 In plaats daarvan. 13 Goede moed. 14 Gelegenheid om te bidden. 15 Kerstdag, Kerstmis. 16 Ontbering. 17 Als men ingekwartierd is. 18 Brigands, guerilla-strijders. 19 Bendes. 20 Denkbaar, voorstelbaar. 21 Monarchen. 22 De krijgsgevangen gemaakte soldaten van Napoleon. 23 Laat niet na. 24 Bidden. 25 Rijpaarden; behalve rijpaarden. 26 Turkse tarwe, mais. 27 Baktaarten. 28 Nes, zacht, vochtig. 29 Roosteren. 30 Tantes. 31 La Rochelle. 32 Kardoesen, geweerladingen, patronen. 33 Vanwege de brigands.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel