Brief Nr 25 De Veldtochten in het oosten

N 132 MEENEN

Monsieur monsieur Boudewijn dehors la porte de Bruge a menin pour Remettre a pier persin a waterdam dept de La Lijs

Camp devant Strasund 17 augustij 1807

Seer Beminde moeder

naer uE. gegroet te hebben ende den staet van mijne goede gesonthijt verhoope het selve van uE: waer het anders het soude mij seer droef sijn om hooren, voorders kan uE. niet uijtspreken wat fatiguen1 wij hier uijtstaen ende het dier leven is schrikkelijk men kan met sijn Brood niet toekomen ende bovendien de betaelinge volgt niet uE. kan wel denken wat eenen armen soldaet moet uijtstaen particulier2 in oorlogstijden, wij hebben de sweeden geattaqueert op den 14 julij ende naer hertnekkig een gevegt sijn sij geretireert in dese stadt dewelke wij Bloqueren ende alle daege werken om Batterijen3 ende loopgragten te maeken, maer sij manqueren van niet4 ons met hun canon te salueren5, soo dat er verschijde doode ende gekwetste van ons Blijven, maer Godt heeft mij tot heden bewaert ende hoop mij nog sal Bewaeren in alle andere gevaeren want stelle alle mijn betrouwen op hem,
mijnheer van mij onderschreven 18076

voorders versoeke uE. op het spoedigste antwoort ende mij te te laeten weten hoe het mijnen Broeder gaet, ende ook ofte uE. het certificaet ontfangen heeft uE. sal mij groot plaisier doen *** ondertusschen de fameuse7 ende lange Route die wij gemaekt hebben om van Jtalien naer dit land te komen heeft mij ook grootelijks gefatigueert8 wij hebben veele dobbele9 marchen gemaakt over bergen van de alderschrikkelijkste hoogtens in Tirol, ende naer 54 daegen gemarcheert te hebben ben gelukkig alhier gearriveert, hoope het geluk nog eens te hebben met de Goddelijke gratie10 van ook nog eens te arriveren in het lieve vaderlandt om uE. nog eens te sien in liefde ende vrindschap gelijk van te vooren voorders wete uE. niet anders te schrijven als de hertelijke complimenten aen alle goede kennisse, ende mij te laeten weten wat nieuws er is, waer mede Blijve met alle agting ende Respect uE. onderdanigsten Zoon

pier Jean persin

militaire au 56 Regt 1e Bat. 8 comp. au Camp devant Strasund 3 division Genre Boudet11

ook de hertelijke complementen aen Coleta Bogaert

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. Vergelijk brief 194 van dezelfde schrijver. 1 Vermoeienissen. 2 In het bijzonder. 3 Geschutsstellingen. 4 Op verkeerde plaats toegevoegd; lees: 'niet van'. 5 Salvo's te geven. 6 Deze regel staat buiten de tekst onder aan het blad; hij is waarschijnlijk van de hand van P.J. Persin. 7 Fabelachtige, zeer bijzondere. 8 Vermoeid. 9 Dubbele. 10 Genade. 11 "...8e compagnie in het kamp voor Stralsund 3e divisie van Generaal B."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel