Brief Nr 250 Uit Spanje en Portugal

--- ONBEKEND

Jk schreven1 uijt stad Salmanca2 Dezen 24 febrijarius 1809

Seer beminden Vader Ende Moeder Susters Ende broeders En geheel mijne familie

Jk Laet uL weten als dat ik nog zijn in goedezondheijd en goede Contentement3 waer over Dat jk god Loven en danken al dagen dat hij mij bevried4 van alle ongelukken tot Dezer ure ijk laet uL weten als dat ik vertrocken zijn uijt het Camp van Joseph boorg5 den 17 augustus 1808 en wij zijn van pruijsen vertrocken naer frankerijk en wij zijn den 25 Septembre 1808 in de stad parijs geerveert6 en wij zijn van daer vertrocken naer stad badone7 dat is die leste stad van frankerijk dat wij hebben gehad en van daer zijn wij in het land van Spaeijen gekomen om de betaeilie8 te gaen maeken tegen den soone van den Coning van spaeijen En wij zijn den vierden van dixsembre 1808 geErveert aen de stad maederijk9 dat is die oogstad10 van Spaeijen en wij hebben daer Een Dag en alf vooren gelegen heerdatse11 die stad hebben overgeven En wij zijn den sesden dag in de oogstad gegaen en wij hebben daer vierthien dagen stelle gelegen12 en wij zijn van daer voorders opgemarseert achter den vijand zoo hebben wij al die spaeijshen tropen13 verslijgen14 maer t' is daerom nog geen vreede met den paeijhaert15 want al die boeren van spaeijen hebben meest al geweijer aenveert om te vuijchten16 voor hunne coning want wij hebben meest rooij17 met de brijgrans18 want zij setten19 al baechten20 de bergen en zij schijden21 slijns en reegts22 naer ons en zij maeken veele soldaeten Capot men is niet wijs dat23 men Een quart24 weijt gaat met vijf ofte ses mannen of men is dood esmijten25 van die bregrans want den Engelman viecht ook meijde26 met den spaeijaert want wij hebben ook geen rooij17 met den Engelsman om te verslaen maer wij hebben groote rooij met die brijgrans18 en wij zijn zoo voors gemarseert tot aen de stad Salmanca2 alwaer dat wij stelle l(e)ggen tot voorder order27 die stad Salmanca legt sesthien uren af ** deze kant portegal en wij hebben vijf maen(den) lang niet anders gedaen als gemarseert Jk hebt in het Land van Spaeijen vier bata(eij)lien28 helpen maeken jk hebt hijder ker29 uijt gekomen zonder gequest30 t' zijn

neiuws van de land streke van spaeijen het is Een warmer land streke het legt al in zijn geberten31 en op die bergen groeijen zoo* wijngaerden en fijgen en al zoorten van fruijt en op die legte32 lande groeijter schoone terwe en men vint weijnige peirdenbeesten in t' land maer ossen en Ezels vint men genogt en zij doen daer mede hun weerk en men vint oock geen coeijenbeesten de melk geven in t' land want zij houden veele geiten gelijk Eenen schap boer33 om melk t' hebben en de menschen gaen ook allijk34 gekl(ee)t van kleen tot groot geheel t' land deure want Spaeijen is Een land die geweldig Catholijck is daer zijnder binaer niet meer pater en geestelijken als ander menschen en zoo apdienen35 Cloosters als huijssen;

jk hebt van uL brief ontfangen op den 28 Janijarius 1809 waer uijt dat ik verstaen hebbe dat uL al t' gaeder in goede zondheijd was en geheel mijne familie en ook verstaen dat uL betrocken heeft geweest tot vieuren36 voor het trijbenael37 parforselijk38 om die verdeelinge van het goed en ook verstaen dat uL die herberge verpacht heeft den 2 septembre 1808 en ook verstaen dat dat uL uijt die herberge verhuijs is uL moet opschreven door wat oorzaeke dat uL verhuijs is en aen wie dat se uL verpacht heeft uL al t' gaeder neemt wel groote stoutelijk39 (voor) de goederen te verdeelen en die herberge te verpachten zonder mijn weijte40: waer over dat ik geheel mis Content41 zijn hoe wel dat ik soldaet zijn ik behooren wel de affeijrens42 te wete als uL al t' gaeder uL en vervoordert43 niet van Eenige zaken te doen van sterhuijs44 zonder mijn weijte ofte ander45 ik zal uL al gaeder wel vinden hoe wel dat jk soldaet ben en zoo weijd van uL zijn men vind ook menschen die konen schreven en die verstand hebben jk heeft Eenen brief geschreven naer uL op den 01 augustus 1808 met Een Serficat46 daer in en uL en heeft geen antwoode geschreven als47 den brief in uL handen geErveert is ofte niet en uL moet dat alles opschreven en alle nieuws dat er op de proche48 is, Seer beminden Vader Ende Moeder susters En broeders En geheel mijne familie

Carolus Ls: Js: Jgodt

Dezen 24 febrijarius 1809

Jk Jk schreven uijt die stad Salmanca in Spaeijen
45 reziment premier battiloen premier Compagnie 2 Division premier coor der meij49

Aantekeningen


1 Schrijf. 2 Sallamanca. 3 Tevredenheid; met goede schik. 4 Bevrijdt, vrijwaart. 5 Josephs-Berg bij Posnan. 6 Gearriveerd. 7 Bayonne. 8 Bataille, strijd. 9 Madrid. 10 Hoogstad, hoofdstad. 11 Voordat ze. 12 Stil gelegen, gerust. 13 Spaanse troepen. 14 Verslegen, verslagen. 15 Spanjaard. 16 Vechten. 17 Rooi, last. 18 Brigands, guerilla-strijders. 19 Zitten. 20 Achter. 21 Schieten. 22 Links en rechts: van alle kanten. 23 Als. 24 Een kwartier. 25 Gesmeten, geslagen. 26 Vecht ook mee. 27 Tot nader order. 28 Veldslagen. 29 Iedere keer. 30 Gekwetst, gewond. 31 Gebergten. 32 Lage. 33 Schaapherder. 34 Allen gelijk. 35 Abdijen. 36 Veurne. 37 Tribunaal, gerecht. 38 Par force, gedwongen. 39 Zeer gedurfd. 40 Wete, kennis. 41 Ontevreden. 42 Affaires, zaken. 43 Vervoordert niet: verstout u niet (De Bo). 44 Sterfhuis? 45 Anders. 46 Certificaat. 47 Of. 48 Parochie. dorp. 49 Corps d'armeé, legerkorps.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel