Brief Nr 251 Uit Spanje en Portugal

--- ONBEKEND

Merijda1 in Spaijen Desen Eersten meije 1809

Desen Dient om hun lieden2 te laeten weten seer Liven ende wel beminde broeder en suster Den staet van mijn gesondheijd het gaet godt sij sij gelooft nog wel met mijn gesondheijd en ik hope dat het met u lieden ook nog soo gaet en ik staen ook seer verwond(erd) dat gij mij geen antwoorder weder en schrift maer ik hope dat ik van desen keer antw*** sal kreijgen en lieve vrinden ik ben in een slegt land ik hebbe in soo veele landen geweest maer van mijn leven heb ik soo geen naesie3 gevonden sij staen sij staen al tegen ons op soo wel vrou peersoonen als mans en kleene kinders van acht negen Jaeren houdt4 het sin gelijk De barbaeren tegen ons nogtans hebben sij hoons5 geloove maer het sijn al de geestelijkken die hulder op maeken6 en paeters en apten7 met hun geldt maer de aerreme boeren moeten al bekoopen van wij gaen daer duer gelijk een picker8 die boonen of terwe pickt het tis 8 maen*** dat wij in spaeijen sijn en ik segt het u voor waer Dat wij nog geen acht daegen geweest en hebben sonder vegten en als wij begoosten in dat land te koomen wij spaerdegen9 nog wat maer nu geven wij geen perdon meer wij moeten al vermoorden en verbranden dater is en dat is al de paepen hun scheult Daerom moeten de aerreme boeren met hun bekoopen daerom beklaegen ik alle landen die om staen10 tegen keissers of kooningen prussenland11 heeft heeft ook soo geweest en wij hebben ook geel gereonneert12 en in spaense land gaet ook alsoo nog tans het tijs13 een goot14 land van alles van graenen en van wijn sitrihoenen15 en happelesinnen16 van fijgen van suijker van alles en het twoort tog al aen den ramp gebrog17 Dater is maer de aerremoede die ik afgesien18 en kan ik menschen af schrieven ik seg het u voor waer ik hebben heelf19 daegen geweest en in seven maenden op geen bedde geslaepen het heeft ons nog een groot voordeel geweest dat spaeijen een warm land het is een haerdig20 land vrugbaer land de vrugten en boomen die groijen en bloeijen altijd de blaederen van de boomen die sin altijd grooen en daer sijn geen boomen of sij geven vrugten van21 daer sijn anders geen boomen bij naer of sijn sitrijoenen happelsinnen figen roosinnen corenten en hoolie van de lijfve boomen22 nu het tijs van alles aborabel23 land en wij moeten verplette24 en om hals bringen en wij hooren nog van geen vrede en ik dankan god voor sin gratie dat ik nog altid vrij schooten25 zijn van hongelukken want daer sinder soo veel gebleven en van desen keer en kan ik ulieden veel nieuws laeten weten waermede Dat ik bleijve ulieden en vrind en ik versoeke gou antworde en sit goet van de groetenessen te doen aen al mijn vrinden en aen Joseph Caveij

pieter J danneels

Aantekeningen
1 Merida. 2 U. 3 Natie, land. 4 Oud. 5 Ons. 6 Ophitsen. 7 Abten. 8 Maaier. 9 Spaarden; wij hielden ons nog wat in. 10 Opstaan. 11 Pruisen. 12 Geruïneerd, verwoest. 13 Is. 14 Goed. 15 Citroenen. 16 Appelsienen, sinaasappels. 17 Aan de ramp brengen; tot ongeluk brengen. 18 Doorstaan. 19 Elf? Halve? 20 Aardig, vreemd, ongewoon. 21 Want. 22 Olie van de lijve betekent olijfolie; dus: olijfoliebomen. 23 Overvloedig, rijk? 24 Verpletteren, vernietigen, onder de voet lopen. 25 Vrij geschoten, ontkomen.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel