Brief Nr 257 Uit Spanje en Portugal

N 76 GELUVELD

Bourgos1 Desen 13 Maerte 1810

Zeer bemijnden vader Ende Moeder Zusters Ende broeders vrienden allegader

ick komen ul: te groeten en ul te laeten weten als dat ick godt zij gedankt nu geheel wel gesont ben en verhope dat mijnen brief ul: in goede gesonteid sal vijnden ick hebbe ul brief ontfangen den 12 waer over ick verblid was van tijdijnge te krijgen ick dachte mij verlaeten van u allegaer ick schreef u om geldt en ken2 kreeg antwoorde ick was sonder geldt en dickmaels brood maer nu het gaet veel beter ick werke aen het fort om tmetsen3 wij sijn daerontrent4 nog altijt betaelt k heb nog 4 frans te goedt in den wijnder5 wij moeten in de bergen achter de brijgans6 loopen wij moeten somwillen ses dagen marceren schier geenen tid om te eten dag en nacht en dickmaels grooten onger7 en geen eten om te eten tijs8 hier een afanse9 dat het geen kout en is ten is in geheel den wijnter geen kout geweest tegenwoordig het is soo heet als bij u in de somer de gesingen10 sijn geheel groen

wilt de nieuegeden schriven van mij susters of sulij11 kinders heeft en hoevele en hoe sij hunder draegen12

van dat geldt13 den postmeester die moet u een connisanse14 geven geliek hij in den brief gesteken heeft met het geldt of hij moet rechanzeren15 tot paris het geldt moet dog ten regten koemen want het de brijgans hebben de post is afgenomen het goevernement die moet het weerom geven

Doet de complementen aen couleta mij lief segt haer dat ick haer hout al voor mijn echte brudt16 soo lang ick leven sal

U:L: Dienaer allegader en soon

pieter Joannus Plancguel

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 100, 156, 241, 250 en 252 van dezelfde schrijver. 1 Burgos. 2 Ik en; ontkennend. 3 Metsen, metselen. 4 Daarvoor. 5 Winter. 6 Brigands, guerilla-soldaten. 7 Honger. 8 Het is. 9 Avance, voordeel. 10 Gersingen, weilanden. 11 Zij. 12 't Maken. 13 Wat dat geld betreft. 14 Reconnaissance, wisselbrief, schuldbekentenis. 15 Rechanger, weer inwisselen. 16 Bruid.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel