Brief Nr 258 Uit Spanje en Portugal

N 21 LOO

A monsieur monsieur pierre Verfaillie meunier1 a loo arrondissement de veurene partiment de la lijs a loo sito sito furnes

a Loo dezen tweeentwintigsten maerte 1810

Seer lieven wader ende moeder suster ende broeders

dezen brief dient om ul kembaer te maeken als dat noch in volle gesonteijd zijn en ik wensche ul alte gader van het zelve maer nochtans ik hebbe geel slegt geweest en ik laete ul weten sigten2 dat ik de leste keer geschreven hebben van sinte Sebastiaen3 dat ik vertrocken zijn noch twee hondert heuren4 voorder in spaijen tegenwoordig dat maer vier heuren van portugal en zijn en altijd greed om te vegten en nog waer datter al twee of drie spaijsche steeden gepluntert en gebrant zijn al te zaemen niet verre van malkander en ik laete ul nog weten den laste keer dat ik geschreven hebben dat ik noch antwoorde nog geld nog niet had5 en hebben waerom dat ik zeer tristig geweest hebben en daerbij veele armoede6 geleeden hebben en ik bidde ul van deze keer als ul altegader zult blieven7 van mij wat geld op te zenden als moegelijk is met ten Eersten8 En noch ik zoude geiren weeten hoe dat al is in ons land en met mijne Camaraeden en mijne vrienden en alle mijne kennessen en prinsipalijk9 met mijn alderliefste soet Joanna gisel en ik zoude geiren weten waerom dat zij laet10 van Eenen keer te schriven naer mij en dat ik zoo meinig keer schriven als11 zij niet meer en peist op mij of niet ik weet het niet en noch12 ik zoude geiren weeten of mijn broeder noch lange van de rekusitie is13 ofte niet om mij voor Een sertificaet te zorgen

waermede ik ul wenschen Eenen saligen hoogtijd van paesschen
mijn addres is a monsieur monsieur pierre verfaillie soldat grenadier au 82 regiment 4 batilion suivent le grande armeije14 en om beiter te zetten15 toegt16 den brief aen Kerhove ofte aen Een anderen die het beiter weet

en wach niet glange als ul blieft

Aantekeningen
1 Molenaar. 2 Sedert. 3 San Sebastian aan de Spaanse noordkust. 4 Uren. 5 Gehad, ontvangen. 6 Ontbering. 7 Of u allen zo vriendelijk wilt zijn. 8 Zo spoedig mogelijk. 9 Vooral. 10 Nalaat. 11 Of. 12 Verder. 13 Nog ver van de dienst af is. 14 Volgende het grote leger. 15 Om des te beter te schrijven. 16 Toont, laat zien.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel