Brief Nr 26 De Veldtochten in het oosten

N 23 KROMBEKE

Monsieur monsieur Pierjannus mantez arondisement veurn conton harringhe departement de la Lijs sitot sitot a crobeke crombeke

uit munster desen 9en october 18en7

seer bemijnden vader Ende moeder

jck joannes mantez, schrijve tot ulieden fris Ende gesont gliek1 jck voor desen was soo Dat jck niet En can naelaeten ulieden te wenschen veel geluck En voorspoet En jck verhope Dat gij mij van het selve sult wenschen soo legge jck nu bijnnen De stat munster jn garrijnicoen welke stat js gelegen hondert En 20 heuren2 van ulieden welke stat noch maer Een jaer onder De bestieringe Der ripeblijk En js Doch Ligge jck daer in garrenicoen seer wel gemonteert3 Een fusijke4 met baonet twee paer schoen twee paer kossen5 twee hemdens Een broek Een veste Een casacke6 twee mutsen met Een chapaete7 oock Eerbaer8 heten9 ende Drincken maer seer weenig gelt Doch jck Leve noch met het gonne Dat jck crijgen En het gonne Dat jck mede gebracht hebbe van huijs soo dat jck tot noch toe geen noot En hebbe maer hoe Dat het voorder10 sal gaen En can jck niet weten maer volgens Dat jck Dagelicks sien Dat het niet En sal hergen11 om reeden Dat Den vrede voor seker geteeken js want De reecimenten Die koomen al cinneraeliek12 af van het oosten en Die trecken al voort naer het fransche En soo Dat jck oock verhope van hier13 een jaer naer het fransche te trecken om De taele te Leeren want het js nu onmoogeliek voor mij De taele te leeren om reden Dat wij met 8 a 9 hondert vlamijngen bij malkander wesen hier mede groete jck uw vader Ende moeder susters En broeder En jck verhope van ulieDen noch Eens te aenschouwen jn volle gesontheit gliek1 jck uw gelaeten14 hebbe soo jck bijdde15 Dat gij mij soude aenDachtig16 sijn jn al uwe gebeden als gij soude weijlen17 schrijven gij moet u adres schrijven a monsuer joannes mantez soldaet onDer het 45 reciment Derde batteljon 5 compagnie Detatiment18 De munster ulieden Dienstwerdigen Dienaer En soon

joannes mantez

Aantekeningen
1 Gelijk, zoals. 2 Uren. 3 Uitgerust, van uitrusting voorzien. 4 Geweer. 5 Kousen. 6 Hemd. 7 Capote, mantel met kap. 8 Goed, degelijk. 9 Eten. 10 Verder. 11 Erger worden. 12 Generaallijk, algemeen; hier: alle. 13 Eer, binnen. 14 Achtergelaten. 15 Bid. 16 Gedachtig. 17 Willen. 18 Détachement.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel