Brief Nr 261 Uit Spanje en Portugal

N 39 RUMBEKE

A monsieur monsieur andreas dickmien Deuxmerant1 a Riembeke canton Du Rousselaere Du partement de La Lijs a Rimbeeke

A Bourde***es2 11 8bres 1810

zeer beminde vader ende moeder zusters ende broeders

ik late uL: weten als dat ik nog kloek en gesond ben godt Lof dat het met uL, ook zoo is en ook ik Late uL: weten als dat ik van dat EijLand af ben waer ik gelukkig afgekomen ben want al die daer naer3 ons op gekomen zijn zijn alle gepakt geweest van de Engelsche acht dagen daer naer4 wij weg geweest hebben en nu zijn wij op route voor naer spagnien te gaen en ook is het nu niet mogelijk van nu een certificaet te krijgen want ik ben nu op route voor naer de groote armeer5 te gaen maer als ik zal stille Liggen6 zal ik uL: een certeficaet afzenden hier mede ik blijve ik uL: Dienaar ende zone urbain Dickmien en ik wensche de complimenten aen vader moeder zusters ende Broeders en alle mijne goede kennisse en het zoude misschien Langen konnen aenloopen eer dat ik nog eens zal schrijven maer als ik zal stille Liggen zal ik mijnen devoiren7 doen voor een certificaet te zenden.
Soldat aux 15 Regiment ik vrage UL: naer geene antwoorde

Aantekeningen


1 Demeurant, wonende. 2 Onbekend. 3 Na. 4 Daarna: nadat. 5 Armée, leger. 6 Stilliggen, rust hebben. 7 Mijn best.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel