Brief Nr 262 Uit Spanje en Portugal

--- ONBEKEND

Cordoue1 den 31 october 1810

Zeer beminden vader

Jk Laete uL, weten als dat ik uwen brief ontfangen hebbe den 24 october waer hover dat ik wel content ben daervan als dat het noch wel gaet met uL gesontheijd, uijt genoemen2 men lieve moeder, als dat ik zeer droevig geweest hebbe als ik men brief gelesen hebben, waer mede ik niet anders kan wenschen als geluk en zegen bij den heere,

maer als dan van3 de ander zaeken, als dat ik daer over wel content ben, dat het mij grooteliks plijzier doet van uL,

maer als dan laet ik uL weten als dat ik noch ben in volle gesontheijd tot nu toe, zoo lange als godt mij bewaert van alle ongelukken Ende dodt4, waer mede ik verzoeken aen ul, broeders En susters als dat gij soude zorgen te draegen voor menen Lieve vader, want zoo Een mensch is onmoegelik (te) zorgen voor zijn selven, als dat gij uL dat zou(de) konnen bemerken5

maer als dan mijn Lieve famijlie

waermede ik u wenschen den staet van goedeges*** Ende van de nieuwegeden6 dat ik u daer niet veele kan van schrijven want 't, is hummer7 het selven waer mede ik uL, wenschen Ende de groetenisse te doen aen mijn Lieve famijlie En goede kennisse zeer beminden vader

uwen dienaer En zone

pieter rooze

Ende als gij compt weder te schrijven gij moet schrijven gelijk ik u zal vooren stellen

A monsieur pierre roose dragon8 au 26en regiment 5en compagnie premiere division dragon a la grande armee d' Espagne

A Cordoue En Espagne

Aantekeningen
1 Cordoba. 2 Uitgenomen, uitgezonderd. 3 Wat betreft. 4 Dood. 5 Beseffen. 6 Nieuws. 7 Immer, altijd. 8 Dragonder.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel