Brief Nr 263 Uit Spanje en Portugal

O 2 DENTERGEM

a monseur mr pieter De meulemeestre a Denterghem arondi De courtraij1 Departement de La Lijs a denterghem citoe citoe

vallederid2 Den 5 novembre 1810

zeer beminde houders

wij Laeten UE weten als Dat wij god Lof nog in goede gezondheijd zijn, en ook dat wij nu te samen in Een compani zijn, mijn compani die is gands3 verdeeld in 4 companien en jk ben gevallen in De 3e compani bij De wind gij en moet UE niet verwonderen beminde houders als Dat het zoo Lang geleden is Dat wij geschreven hebben want 15 Dagen naer Dat jk Den brief ontfangen hebbe in pontevi4 ben jk moeten vertrekken naer spaengen en als wij zijn gekomen in De stad victoria, Dan js De wind in het ospetael moeten gaen met de korssen5 en wij zijn moeten op het veld gaen Liggen6 teegen De bregansen7 en jk en hebbe alleen niet willen schrijven en als De wind is uijt het ospetael gekomen zijn wij weder seffens voorder8 moeten in spaengne marseren tot in De stad valladerid en wij Laeten UE weten hoe dat het gaet in spaengen wij moeten schier ende nagt waeken9 van De bregansen want als zij zij eenen krijgen van De fransche zij doen hem een slegte Dood sterven zij hangens op en trekken De nagelen uijt vingeren en voeten ende als wij eenen van de bregansen krijgen wij schieten ze Dur De kop wij laeten UE weten als dat het zeer dier Leven is in spaengenen want als het brood 10 stuijvers het pond kost gij kunt wel dinken waer De almeije10 Ligt Dat het nog Dierder is en Den toebak Die kostter 2 croonen het pond en den wijn Die kost 5 stuijvers De bouteijlde11 en den genever die geldter 2 guldens Den pot aengande12 ons wij en trekken geenen pre13 wij trekken graeseon14 wij hebben een pond en alf brood een alf pond vlees en een pinte wijn en het geld dat gij ons opgezonden hebt Dat hebben wij all twee wel ontfangen en wij verzoeken citoe15 antwarde16 van den brief en De neuwigheden17 van ons Land en de lotterije18 als19 nog niet gevragt en is en wij verzoeken Dat gij zoet20 een brief te saemen schrijven om Den minsten kost21 en ook te saemen Den post betaelen

Jean Bapte De meulemeestre

Jean Bapte De Wind

Aantekeningen
1 Kortrijk. 2 Valladolid. 3 Gans, geheel. 4 Pontivy in Bretagne. 5 De koorts. 6 Stellingen innemen. 7 Brigands, guerilla-soldaten. 8 Verder. 9 Oppassen voor. 10 Armée. 11 Bouteille, fles. 12 Wat betreft. 13 Soldij. 14 Ration, rantsoen, de dagelijkse kost. 15 Onmiddellijk. 16 Antwoord. 17 Nieuws. 18 De loting voor de dienst. 19 Of. 20 Zoudt. 21 Omwille van zo laag mogelijke kosten.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel