Brief Nr 264 Uit Spanje en Portugal

H 66 AARTRIJKE

A monsieur pierre *** a bruge arondissement de bruge departement de la Lijs in den roskam op de Vrijdagmaert1 bruge (in) flandre sito sito om te bestellen aen ** dedus de polefit aerdrijk

Fort Ste Catharine2 dezen 13 december 1810

Zeer beminde moeder

Jk Laet uw weten als dat ik uwen brief van den 22 junij zeer wel ontfangen hebbe twelke mij veel pleijsier om diswille dat het zoo lang was dat ik geene letter van hand gezien En hadde En principael3 als ik verstond4 dat ik mijn broeder zoo veel voor deel gedaen hadde met het sertificae(t) die ik afgezonden hadde En ook daer bij dat gijlieden noch alle in goede gezondheijd waert godt lof ik ben nu weder Eene goede gezondheijd genietende maer als ik uwen brief ontfangen hebben ik was in het hospitael ik was geblesseerd door Eene bombe5 maer bender goed van genezen

mijne zeer beminde moeder tis hier noch altijd het zelve gelijk ik uw Laest geschreven hebbe ik Ligge hier noch altijd voor de stad van Cadiz en wete noch wanneer het Een Eijnde zal nemen nochtans verlangen wij zeer naer het Eijnde om diswille dat wij hier van alles niet veel wilde6 en hebben wij hebben schier geene nachtruste of tis op den boerd van de zee met het geweir in de armen En ook dag Ende nacht dat ik in perijkel7 ben van dood geschoten te worden gelijk ik menigmael zien voorvallen slings En rechts van mij maer mijne beminde moeder daerom laete ik geene couraijge8 vallen tis nu nochtans al tweemael dat ik geblesseerd geweest hebbe in talavera9 en hier voor Cadix maer godt heeft mij noch altijd van groote ongelukken gespaerd tot hier toe En verhope dat hij mij noch zal spaeren waerop ik altijd goeden moed neme

mijne beminde moeder zusters En broeders ik kome uL te te wenschen Een goed En zalig nieuwjaer En voorders allen voorspoed En geluk wat gij aengaet ik kome ook Een nieuwjaer te wenschen aen geheel mijne familie en mij goede kennisse En doet ook alle uw devoir10 in slegten of goeden tijd van altijd goede couraijge te nemen gelijk ik altijd doen waer mede ik sluijte zal antworde van uL verwachten

De complementen aen mijnen oom anthone polefit met den wensch van Een goed zalig nieuwjaar En hoe het gaet met zijnen zoone als11 hij soldat is ofte niet De complementen aen mijn oom En moije12 pieter arnout En zijne vrouwe

UL oodmoedigen dienaer Ende zoon

francies polefit

mijn adres a monseiur francois polefit soldat du 45me regiment d,infanterie de Lingne 3e bataillon 1re compagnie 2me devision 1re corps d' armee d, Espagne a. Sinte marie pres Cadix d, anlongie En Espagne13

Aantekeningen


1 Vrijdagmarkt. 2 Naam van een fort in Sta. Maria bij Cadiz. 3 Vooral. 4 Vernam. 5 Bom, kanonskogel. 6 Weelde. 7 Gevaar. 8 Courage, moed. 9 Talavera de la Reina. 10 Uw best. 11 Of. 12 Tante. 13 "...45ste Linieregiment infanterie 3e bataljon 1e compagnie 2e divisie 1e legercorps van het leger in Spanje in Sta. Maria bij Cadiz in Andalusï in Spanje."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel